Lyssna - KommunfullmäktigeLyssna på/ladda ner Lidköpings kommunfullmäktiges möten.


För att du lättare ska hitta till de punkter du är intresserad av är inspelningen uppdelad så att det är en fil per punkt. Ljudfilerna finns tillgängliga efterhand som de redigerats, normalt inom 12 tim.
Kallelser och protokoll hittar du på Lidköpings kommuns mötesportal.
Info om sammanträdesdagar, mm finns på lidkoping.se.
Se KF webb-tv i efterhand på lidkoping.se.

2020-09-28 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare Förslag: Roger Ahlén (S) och Veronica Berling (L)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Enkel fråga från Henrik Gallus (L) ställd till Jonas Sundström (S) om kommunal konkurrens KS 2020/349
   
 • 6.Enkel fråga från Claes-Göran Borg (V) ställd till Jonas Sundström (S) om kommunens ekonomiska förutsättningar KS 2020/363
   
 • 7.Enkel fråga från Claes-Göran Borg (V) ställd till Gustav Edvinsson (S) om samhällsbyggnadsnämndens internkontrollarbete KS 2020/364
   
 • 8.Enkel fråga från Rasmus Möller (M) ställd till Gustav Edvinsson (S) om föroreningar i Västra hamnen KS 2020/369
   
 • 9.Enkel fråga från Rasmus Möller (M) ställd till Jonas Sundström (S) om föreningsbidrag till föreningen Ibn Rushd KS 2020/367
   
 • 10.Enkel fråga från Rasmus Möller (M) ställd till Roger Ahlén (S) om utökat föreningsbidrag KS 2020/368
   
 • 11.Enkel fråga från Tomas Persson (SD) ställd till Jonas Sundström (S) - Flera nämndsmöten samma dag KS 2020/373
   
 • 12.Enkel fråga från Tomas Persson (SD) ställd till.Gustav Edvinsson - Trovärdighetsproblem inom förvaltningen Samhällsbyggnad
  KS 2020/374
   
 • 13.Allmänhetens frågestund 2020 KS 2020/58
   
 • 14.Uppföljning av Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022 KS 2020/264
   
 • 15.Internationell strategi KS 2020/163
   
 • 16.Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst KS 2019/399
   
 • 17.Detaljtaxa Lidköping Elnät 2021 KS 2020/211
   
 • 18.Avgift för parkering KS 2020/305
   
 • 19.Förändrat ägande av Destination Läckö-Kinnekulle AB– inlösen och köp av aktier - rättelse av beslut KS 2019/421
   
 • 20.Förändring av organisatorisk tillhörighet för.Tillståndsenheten i Samverkan KS 2020/262
   
 • 21.Begäran om omdisponering av hyreskostnader för lokalerna på Sirius KS 2020/230
   
 • 22.Ansökan om fortsatt borgensåtagande - Lidköpings Ridklubb KS 2020/295
   
 • 23.Antagande av detaljplan för del av Kartåsen 1:1, utökning av verksamhetsområde KS 2020/261
   
 • 24.Cykelväg till Vinninga Etapp 2 Tilläggsavtal avseende medfinansiering planläggningsprocess KS 2017/81
   
 • 25.Arbetsordning för kommunfullmäktige - avveckling av medborgarförslag KS 2020/304
   
 • 26.Redovisning av partistöd för år 2019 KS 2020/48
   
 • 27.Svar på återremiss Gång- cykel- och trafiksäkerhetsprogram KS 2019/291
   
 • 28.Svar på motion (V) om ängsliknande grönområden KS 2019/358
   
 • 29.Inkommen motion (L) Tydliggör rollerna och omorganisera näringslivsarbetet i Lidköpings kommun KS 2020/354
   
 • 30.Inkommen motion (V) ökad trafikkunskap för bättre trafikvett i kommunen KS 2020/370
   
 • 31.Rättelse av beslut KF § 118 Strategisk plan och budget 2021-2023 KS 2020/65
   
 • 32.Entledigande och fyllnadsval 2020 KS 2020/51
   
 • 33.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020 KS 2020/37
   
 • 34.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 28 september 2020 KS 2020/44
   
 • 35.Anmälan av rapporten Förutsättningar för att satsa på förnybar elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel i Lidköpings kommun KS 2019/157
   
 • 36.Anmälningar KF 28 september 2020 KS 2020/19
   
 • 37.Övrigt, avslutning
   
2020-06-15 14:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Upphandlingspolicy
   
 • 6.Delårsrapport 1 2020
   
 • 7.Revidering av taxan ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020
   
 • 8.Antagande av strategi för Hållbara drivmedel i Skaraborg
   
 • 9.Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige
   
 • 10.Ansvarsfrihet för styrelsen i Tolkförmedling Väst, 2019
   
 • 11.Tilläggsanslag i utbildningsnämndens investeringsbudget 2020 för ombyggnation av De la Gardiegymnasiets aula
   
 • 12.Begäran om justerad ramtilldelning 2020 social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 13.Bildande av sektor Social Välfärd
   
 • 14.Detaljplan för del av Sävare 516 m fl Vinninga Lidköpings kommun Mariestadsvägen
   
 • 15.Inkommen motion (V) om att planera för sammanhållna gångstråk och promenadrundor. + Inkommen motion (V) om att säkra skyddet av odlingsmark.
   
 • 16.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 17.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 18.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 15 juni 2020
   
 • 19.Anmälningar KF 15 juni 2020
   
 • 20.Strategisk plan och budget 2021-2023
   
 • 21.Övrigt, avslutning
   
2020-05-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Frida Nilsson (C) och Roberth Andersson (SD).
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2020
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Arbetsmiljöpolicy
   
 • 7.Arvodesreglemente för förtroendevalda
   
 • 8.Prövning av Fastbit ABs verksamhet 2018
   
 • 9.Svar på motion (C) inköp och upphandling av engångsartiklar
   
 • 10.Svar på motion (V) Underlätta källsortering i offentliga miljöer inom Lidköpings stadskärna
   
 • 11.Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2019
   
 • 12.Ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbunds direktion 2019
   
 • 13.Nytt verksamhetsområde - Askeslätt, teknisk servicenämnd
   
 • 14.Nytt verksamhetsområde - Erstorp, teknisk servicenämnd
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 17.Nominering till styrelsen för föreningen PKI-skolan
   
 • 18.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 19.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 maj 2020
   
 • 20.Anmälningar KF 25 maj 2020
   
 • 21.Övrigt, avslutning
   
2020-04-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Andreas Bill (C) och Rasmus Möller (M)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2020
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Slutredovisning Ågårdsskogens förskola och äldreboende
   
 • 7.Gång-, cykel, och trafiksäkerhetsprogram
   
 • 8.Avrop av option - Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
   
 • 9.Hemställan om bildandet av Samordningsförbundet Skaraborg
   
 • 10.Svar på motion (KD) prioritera åtgärder för att minska barngruppernas storlek i förskolan
   
 • 11.Svar på återremiss av fråga om bredbandsbyggnation
   
 • 12.Begäran om tilläggsanslag samt omdisponering investeringsbudget 2020, teknisk servicenämnd
   
 • 13.Tillfällig förändring av tillämpning av vissa taxor och avgifter med anledning av coronapandemin
   
 • 14.Tillämpning av taxa för upplåtelse av offentlig plats m.m.
   
 • 15.Tillämpning av kommunfullmäktiges beslut om avgifter för parkering
   
 • 16.Uppdrag evenemangsstrategi
   
 • 17.Förändrat ägande av Destination Läckö-Kinnekulle AB – inlösen och köp av aktier
   
 • 18.Svar på motion (L) Bygg inte bostäder i Hamnstaden
   
 • 19.Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
   
 • 20.Ansvarsfrihet för Direktionen Göliska IT, 2019
   
 • 21.Reglemente för räddningsnämnden Västra Skaraborg
   
 • 22.Inkomna motioner
   
 • 23.Motion (V) Ta fram ett samlat informationsmaterial över motionsspår och vandringsleder/stigar i Lidköpings kommun
   
 • 24.Redovisning av obesvarade motioner KF 27 april 2022
   
 • 25.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 27 april 2020
   
 • 26.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 27.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 28.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 april 2020
   
 • 29.Anmälningar KF 27 april 2020
   
 • 30.Övrigt, avslutning
   
2020-03-30 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Godkännande av dagordning
   
 • 3.Val av justerare - förslag Irena Rodic (S) och Veronica Berling (L)
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Allmänhetens frågestund 2020
   
 • 6.Detaljplan för del av Sannorna 5:1, Hamnstaden 2, Lidköpings kommun
   
 • 7.Politiskt direktiv: "Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun" samt utökad ekonomisk ram 2020 till social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 8.Årsredovisning 2019
   
 • 9.Revisionberättelse 2019, Lidköpings kommun
   
 • 10.Arvodesreglemente för förtroendevalda Lidköpings kommun
   
 • 11.Arbetsordning för kommunfullmäktige
   
 • 12.Reglemente för barn- och skolnämnden
   
 • 13.Reglemente för kommunstyrelsen
   
 • 14.Reglemente för krisledningsnämnden
   
 • 15.Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
   
 • 16.Reglemente för miljö- och byggnämnden
   
 • 17.Reglemente för revisionen
   
 • 18.Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 19.Reglemente för servicenämnden
   
 • 20.Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 21.Reglemente för teknisk servicenämnd
   
 • 22.Reglemente för utbildningsnämnden
   
 • 23.Reglemente för valnämnd
   
 • 24.Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
   
 • 25.Reglemente för överförmyndarnämnd
   
 • 26.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 27.Val av ledamöter och ersättare i servicenämnden
   
 • 28.Val av ny ledamot till Formakademin i Lidköping AB
   
 • 29.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 30.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 30 mars 2020
  31, Anmälningar KF 30 mars 2020
   
 • 32.Övrigt, avslutning
   
2020-02-24 19:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Tommy Larsson (KD) och Johan Calmestrand (M).
   
 • 3.Godkännade av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund KF 24 februari 2020
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Information om program för Social & Arbetsmarknad 2019-2026 "Vi vill göra skillnad"
   
 • 7.Styrdokument för krisberedskap
   
 • 8.Tillägg på nya avgifter till Avgifter för särskilda VA-tjänster 2019
   
 • 9.Begäran om tilläggsanslag social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 efter återremiss
   
 • 10.Kommungemensamt värdegrundsarbete
   
 • 11.Vänerhamn AB - bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal
   
 • 12.Utredning om ytterligare en Familjecentral i västra delen av staden
   
 • 13.Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen
   
 • 14.Inkommen motion (V) Öka framkomligheten för kollektivtrafiken
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval KF 24 februari 2020
   
 • 16.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 24 februari 2020
   
 • 17.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 24 februari 2020
   
 • 18.Anmälningar KF 24 februari 2020
   
 • 19.Övrigt, information, avslutning
   
2020-01-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund KF 27 januari 2020
   
 • 5.Utdelning av Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling - Företagspriset 2019
   
 • 6.Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S), vad händer med Rörstrands museums utveckling
   
 • 7.Fråga till Tommy Larsson (KD), social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, från Rasmus Möller (M)
   
 • 8.Bolagspolicy och mallar till styrdokument för de helägda bolagen
   
 • 9.Svar på motion (V) om att Lidköpings kommun behöver påskynda och förstärka planering samt ta fram åtgärder som kan främja ett sammanhållet och levande centrumområde
   
 • 10.Svar på motion (V) om åtgärder för att möta korttidshemmet Groddens behov av utökade platser
   
 • 11.Svar på motion (KD) Varje medborgare i Lidköpings kommun ska kunna lita på att få det stöd och den vård/omsorg som ligger i kommunens uppdrag att ge när den behöver det
   
 • 12.Inkommen motion (V) ta krafttag emot våld i nära relationer - inför huskurage
   
 • 13.Inkommen motion (V) En åtgärd för ett grönskande Lidköping
   
 • 14.Inkomna motioner
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval 2020
   
 • 16.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2020
   
 • 17.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 januari 2020
   
 • 18.Anmälningar KF 27 januari 2020
   
 • 19.Övrigt, avslutning
   
2019-12-09 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om borttagandet av tjänsten som specialpedagog inom tal, språk och kommunikation
   
 • 7.Information om samarbetet mellan Lidköping, Skaraborg och Rockford
   
 • 8.Detaljtaxa Elnät 2020
   
 • 9.Detaljtaxa VA 2020 exklusive avgifter för särskilda VA-tjänster
   
 • 10.Plan- och bygglovstaxa 2020
   
 • 11.Fastighetsförvärv Rådaås 1:2. OBS direktjustering
   
 • 12.Organisationsförändring samlad serviceförvaltning
   
 • 13.Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar till servicenämnden
   
 • 14.Reglemente för kommunstyrelsen
   
 • 15.Reglemente för servicenämnden
   
 • 16.Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 17.Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
   
 • 18.Revidering av finanspolicy
   
 • 19.Reglemente för intern kontroll
   
 • 20.Arvodesreglemente för förtroendevalda Lidköpings kommun
   
 • 21.Utbetalning av partistöd 2020
   
 • 22.Svar på motion (V) temalekplats i Lidköpings centrum
   
 • 23.Svar på motion (SD) angående förbud mot slöja för minderåriga flickor i Lidköpings kommuns skolor
   
 • 24.Svar på motion (M) om lokalt tiggeriförbud
   
 • 25.Svar på motion (SD) om hantering av IS-återvändare
   
 • 26.Svar på motion (SD) reinvestering i befintligt avloppsreningsverk
   
 • 27.Svar på återremiss av svar på motion (L) etablera och vidareutveckla Skolfam
   
 • 28.Svar på motion (V) om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag i Lidköping
   
 • 29.Svar på motion (C) om strandskydd
   
 • 30.Inkomna motioner
   
 • 31.Inkommen motion (SD) om mobiltelefonförbud i grundskolan
   
 • 32.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 34.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 35.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 9 december 2019
   
 • 36.Återrapportering av uppdrag med anledning av motion (M) om en mer jämställd syn på mottagandet av försörjningsstöd
   
 • 37.Anmälningar KF 9 december 2019
   
 • 38.Övrigt, avslutning
   
2019-11-18 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Fråga ställd till Jonas Sundström (S) kommunstyrelsens ordförande angående kommunaltvatten från Rasmus Möller (M)
   
 • 7.Fråga ställd till Karl Wiktorsson (S) ordförande teknisk servicenämnd angående kommunaltvatten från Rasmus Möller (M)
   
 • 8.Fråga ställd till Jonas Sundström (S) kommunstyrelsens ordförande angående företagsklimatet från Christian Poucette (M)
   
 • 9.Inköp ny panna och ny turbin Lidköping Energi AB
   
 • 10.Upplåningsramar 2020
   
 • 11.Begäran om tilläggsanslag social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 12.Svar på återremiss rökfri arbetstid
   
 • 13.Nytt avtal om patientnämndsverksamhet
   
 • 14.Svar på motion (SD) angående delaktighet i motionsberedning
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Inkommen motion (V) om att utveckla Råda ås som Lidköpings friluftsområde
   
 • 17.Inkommen motion (M) och (L) Inför valfrihet även i Lidköping
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 19.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 20.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 18 november 2019
   
 • 21.Anmälningar KF 18 november 2019
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2019-10-28 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellation ställd till barn- och skolnämndens ordförande - Vilka åtgärder kommer vidtas så att tillgängligheten till musikskolans verksamhet inte försämras
   
 • 6.Interpellationer och frågor
   
 • 7.Information om hållbar avfallshantering
   
 • 8.Svar på motion (V) Lidköping – En cykelvänlig kommun
   
 • 9.Bostadsförsörjningsprogram Lidköpings kommun 2019-2022
   
 • 10.Delårsrapport 2 2019
   
 • 11.Inkommen motion (V) vårda stadens konst och historiska landmärken
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 14.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 28 oktober 2019
   
 • 15.Redovisning obesvarade motioner KF 28 oktober 2019
   
 • 16.Redovisning inkomna medborgarförslag KF 28 oktober 2019
   
 • 17.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 28 oktober 2019
   
 • 18.Anmälningar KF 28 oktober 2019
   
 • 19.Övrigt, avslutning
   
2019-09-30 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Annika Håkansson (M) och Håkan Sanderi (MP)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Interpellation ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Tommy Larsson (KD) angående en god arbetsmarknadsverksamhet i Lidköping
   
 • 7.Information från Vattenvårdsförbundet och Samförvaltning ske i Vänern
   
 • 8.Revidering av kost- och måltidspolicy
   
 • 9.Informationssäkerhetspolicy
   
 • 10.Ny renhållningsordning med avfallsplan
   
 • 11.Svar på motion (C) ”Ökade möjligheter att använda cykel”
   
 • 12.Revidering av reglemente och namnändring av rådet för funktionsnedsatta
   
 • 13.Reglemente för miljö- och byggnämnden
   
 • 14.Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Motion (V) Underlätta källsortering i offentliga miljöer inom Lidköpings stadskärna
   
 • 17.Motion (V) om god arbetsmiljö inom Lidköpings kommun
   
 • 18.Motion (V) om ängsliknande grönområden
   
 • 19.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 20.Entledigande och fyllnadsval krisledningsnämnden mandatperioden 2019-2022
   
 • 21.Entledigande och fyllnadsval Lidköping/Hovby Flygplats AB
   
 • 22.Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt mandatperioden 2020-2023
   
 • 23.Val av revisor i Samordningsförbundet Västra Skaraborg
   
 • 24.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 25.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 30 september 2019
   
 • 26.Anmälningar KF 30 september 2019
   
 • 27.Övrigt, avslutning
   
2019-06-17 10:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om dialogen kring Framnäsområdet, ställd av ClaesGöran Borg (V)
   
 • 6.Detaljplan för del av Margretelund 1:1 m.
   
 • 7.Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom gymnasieskolan
   
 • 8.Svar på motion (SD) om införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd
   
 • 9.Svar på motion (KD) angående bilpooler
   
 • 10.Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB
   
 • 11.Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan
   
 • 12.Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 13.Slutredovisning av Omklädningsrum för Lilleskogs skola på Räddningstjänsten
   
 • 14.Slutredovisning Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon
   
 • 15.Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2018
   
 • 16.Ansvarsfrihet för styrelsen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2018
   
 • 17.Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT 2018
   
 • 18.Delårsrapport 1 2019
   
 • 19.Allmänpolitisk debatt om kommunala frågor
   
 • 20.Strategisk plan och budget 2020-2022
   
 • 21.Redovisning av partistöd 2018
   
 • 22.Inkomna motioner
   
 • 23.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 24.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 17 juni 2019
   
 • 25.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 17 juni 2019
   
 • 26.Förtydligande kring firmatecknare för Lidköpings kommun
   
 • 27.Revidering av taxan "Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel"
   
 • 28.Övrigt, avslutning
   
2019-05-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Anders Löfving (M) och Andreas Bill (C)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gustav Edvinsson (S) om hur trädens betydelse för stadsbilden säkras
   
 • 7.Svar på motion (M och L) om skapa en struktur gällande internationellt samarbete
   
 • 8.Svar på motion (L) om en sammanhållen finanspolicy med riskhantering
   
 • 9.Svar på motion (L) om ett aktivt skolval för alla och gemensamt kösystem
   
 • 10.Slutredovisning av Skogsbäckens förskola med tillhörande kök och matsal för Stenportskolan
   
 • 11.Slutredovisning Vänerköket distributionscentral
   
 • 12.Detaljplan för Guldfisken 1 m fl för antagandeprövning
   
 • 13.Slutredovisning Majåkerskolan
   
 • 14.Slutredovisning Sjölunda skola
   
 • 15.Begäran om omdisponering investeringsbudget 2019, teknisk servicenämnd
   
 • 16.Begäran från kultur- och fritidsnämnden om utökad driftbudget i strategisk plan och budget 2019 efter återremiss från kommunfullmäktige
   
 • 17.Remissvar till Finansdepartementet angående SOU 2018:74 Lite mer lika
   
 • 18.Inkomna motioner
   
 • 19.Motion (V) om uppmärksammande av Mary Andersson
   
 • 20.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 21.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 22.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 maj 2019
   
 • 23.Anmälningar KF 27 maj 2019
   
 • 24.Övrigt, avslutning
   
2019-04-29 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Kristina Classon och Karl Wiktorsson
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) angående tillämpning av bilaga J om jourersättningar på natten
   
 • 7.Årsredovisning 2018
   
 • 8.Omdisponering inom investeringsbudget 2019 räddningsnämnden
   
 • 9.Svar på motion (L) porrfilter i skolans nätverk
   
 • 10.Slutredovisning om- och tillbyggnation av Bäcklidens äldreboende
   
 • 11.Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Motion (SD) om hantering av IS-återvändare
   
 • 14.Motion (V) Underlätta källsortering i offentliga miljöer inom Lidköpings stadskärna
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 16.Val av ersättare till krisledningsnämnden mandatperioden 2019-2022
   
 • 17.Val av ombud till NyföretagarCentrum Lidköping
   
 • 18.Val av ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige
   
 • 19.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 29 april 2019
   
 • 20.Redovisning av obesvarade motioner KF 29 april 2019
   
 • 21.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 29 april 2019
   
 • 22.Anmälningar KF 29 april 2019
   
 • 23.Övrigt, avslutning
   
2019-03-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare - förslag Claes-Göran Borg (V) och Lena Blomgren (S)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2019
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Fråga till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) ställd av Jenny Hallström (V)
   
 • 7.Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gustav Edvinsson (S) ställd av Tomas Persson (SD)
   
 • 8.Information om Årets stadskärna 2021
   
 • 9.Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan
   
 • 10.Tilläggsanslag för ökat personalomkostnadspålägg, kommunstyrelsens verksamheter
   
 • 11.Nya taxor för Räddningstjänsten Västra Skaraborg
   
 • 12.Svar på motion (V) ökad kollektivresande - ett klimatsmart val
   
 • 13.Svar på motion (L) religionsfrihet för en fungerande integration
   
 • 14.Avveckling av CIEL AB
   
 • 15.5 Förändrat arbetssätt och organisation för Skaraborgs Kommunalförbund
   
 • 16.Förslag till reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund
   
 • 17.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 18.Val av ombud till Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma 11 april 2019
   
 • 19.Inkomna motioner
   
 • 20.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2019
   
 • 21.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 mars 2019
   
 • 22.Anmälningar KF 25 mars 2019
   
 • 23.Övrigt, avslutning
   
2019-02-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande KF 25 feb 2019
   
 • 6.Interpellationer och frågor
   
 • 7.Detaljtaxa för Renhållning 2019
   
 • 8.Ändring av taxeintervall avseende barnomsorgsavgift, barn 1-5 år efter återremiss
   
 • 9.Tilläggsanslag till investeringsbudget Ängsholmens förskola
   
 • 10.Svar på motion (L) om en sammanhållen finanspolicy med riskhantering
   
 • 11.Svar på motion (M) om att inrätta en tipskanal för visselblåsare
   
 • 12.Entledigande och fyllnadsval 2019
   
 • 13.Val av ersättare till kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022
   
 • 14.Val av ledamot till samhällsbyggnadsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 15.Val av ersättare till krisledningsnämnden mandatperioden 2019-2022
   
 • 16.Val av ersättare till överförmyndarnämnden mandatperioden 2019-2022
   
 • 17.Val av representanter till Vänerrådet
   
 • 18.Val av ersättare till styrelsen för AB Bostäder i Lidköping AB
   
 • 19.Val av ersättare till styrelsen för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
   
 • 20.Val av ersättare till AKO-Fastigheter AB
   
 • 21.Val av ersättare till FRIF AB
   
 • 22.Val av ersättare till Pumpen i Lidköping AB
   
 • 23.Val till styrelse och ombud till CIEL AB
   
 • 24.Val av lekmannarevisor och ersättare till CIEL AB
   
 • 25.Nominering till styrelsen samt val av ombud till föreningen PKI-skolan
   
 • 26.Val av lekmannarevisor och ersättare till föreningen PKI-skolan
   
 • 27.Nominering till styrelsen samt val av ombud till Formakademin i Lidköping AB
   
 • 28.Val av lekmannarevisorer och ersättare till AB Bostäder i Lidköping
   
 • 29.Val av lekmannarevisorer och ersättare till AKO-fastigheter AB
   
 • 30.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Lidköping Energi AB
   
 • 31.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
   
 • 32.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Vänerlogistik AB
   
 • 33.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Pumpen i Lidköping AB
   
 • 34.Val av lekmannarevisorer och ersättare till FRIF AB
   
 • 35.Val av lekmannarevisorer och ersättare till Lidköping Hovby Flygplats AB
   
 • 36.Val av lekmannarevisor och ersättare till Destination Läckö-Kinnekulle AB
   
 • 37.Val av lekmannarevisor och ersättare till Tillväxt Lidköping AB
   
 • 38.Val av lekmannarevisor och ersättare till Fastbit AB
   
 • 39.Val av lekmannarevisor ersättare till Vänerhamn AB
   
 • 40.Val av lekmannarevisor till stiftelsen Rörstrands Porslinssamlingar
   
 • 41.Val av lekmannarevisor till Exportstiftelsen ITM
   
 • 42.Val av lekmannarevisor till kommunalförbundet Göliska IT
   
 • 43.Val av revisor till Berga stipendiefond
   
 • 44.Val av lekmannarevisor till Anna-Lisa Lidbecks uppfostringsanstalt
   
 • 45.Val av lekmannarevisorer till John Hedin stiftelse Lidköping A och John Hedin stiftelse Lidköping B
   
 • 46.Val av lekmannarevisor och ersättare till Stolastiftelsen
   
 • 47.Val av lekmannarevisorer till stiftelser
   
 • 48.Inkommen motion (V) om att göra internationella kvinnodagen till kommunal aggdag i Lidköping
   
 • 49.Inkommen motion (V) om att Lidköpings kommun behöver påskynda och förstärka planering samt att ta fram åtgärder som kan främja ett sammanhållet och levande centrumområde
   
 • 50.Inkomna motioner
   
 • 51.Redovisning av inkomna medborgarförslag 25 februari 2019
   
 • 52.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 februari 2019
   
 • 53.Anmälningar KF 25 februari 2019
   
 • 54.Övrigt, avslutning
   
2019-01-21 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Ljudfiler saknas pga teknikhaveri i jludanläggningen i Lidbeckska huset.
   
2018-12-10 14:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 6.Val av revisorer till kommunrevisonen
   
 • 7.Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022
   
 • 8.Val av ledamöter och ersättare till barn- och skolnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 9.Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 10.Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 11.Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 12.Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 13.Val av ledamöter och ersättare till social- och arbetsmarknadsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 14.Val av ledamöter och ersättare till samhällsbyggnadsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 15.Val av ledamöter och ersättare till teknisk servicenämnd, mandatperioden 2019-2022
   
 • 16.Val av ledamöter och ersättare till räddningsnämnden Västra Skaraborg, mandatperioden 2019-2022
   
 • 17.Val av ledamöter och ersättare till valnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 18.Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 19.Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden, mandatperioden 2019-2022
   
 • 20.Val av representanter till arvodesberedningen
   
 • 21.Val till styrelse och ombud till Lidköping Energi AB (Utgår)
   
 • 22.Val till styrelse och ombud till AB Bostäder i Lidköping AB (Utgår)
   
 • 23.Val till styrelse och ombud till Lidköpings Näringslivsfastigheter AB (Utgår)
   
 • 24.Val till styrelse och ombud till Lidköping/Hovby Flygplats AB (Utgår)
   
 • 25.Val till styrelse och ombud till FRIF AB (Utgår)
   
 • 26.Val till styrelse och ombud till Pumpen AB (Utgår)
   
 • 27.Val till styrelse och ombud till AKO-Fastigheter AB (Utgår)
   
 • 28.Val till styrelse och ombud till CIEL AB (Utgår)
   
 • 29.Val till styrelse och ombud till Lidköpings Vänerlogistik AB (Utgår)
   
 • 30.Nominering till styrelse och val av ombud till Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB (Utgår)
   
 • 31.Val till styrelse och ombud till Tillväxt Lidköping AB (Utgår)
   
 • 32.Val till styrelse och ombud till Fastbit AB (Utgår)
   
 • 33.Val till styrelse och ombud till Vänerhamn AB (Utgår)
   
 • 34.Val av ledamöter och ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige
   
 • 35.Val av ledamöter och ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige
   
 • 36.Val av ledamöter och ersättare samt representanter till Tolkförmedling Väst
   
 • 37.Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
   
 • 38.Val av ombud till Kommuninvest ekonomisk förening
   
 • 39.Val av ledamot och ersättare till Kollektivtrafikrådet Skaraborg
   
 • 40.Val till styrelsen till Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle (Utgår)
   
 • 41.Val av ombud till NyföretagarCentrum Lidköping
   
 • 42.Val av ombud till Kommunforskning i Väst (KFI) (Utgår)
   
 • 43.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till Vänerns Vattenvårdsförbund
   
 • 44.Nominering av ledamot och ersättare samt val av ombud till Vänersamarbetet ekonomisk förening
   
 • 45.Val av ombud till Luft i Väst
   
 • 46.Val av ledamot och ersättare samt ombud till Skaraborgs föreningsarkiv
   
 • 47.Val av ombud till Inera AB samt representanter till ägarrådet (Utgår delvis)
   
 • 48.Val av ombud till Netwest Sweden AB
   
 • 49.Val av ombud till Svenska Stadsnätsföreningen
  50: Val och nomineringar till Svenskt Vatten
   
 • 51.Val av ombud till Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening
   
 • 52.Nominering av ledamot till Sveriges Miljökommuner
   
 • 53.Nominering till styrelsen samt val av ombud till Formakademin i Lidköping AB
   
 • 54.Nominering till styrelsen samt val av ombud till Föreningen PKI-skolan
   
 • 55.Inkallelseordning för ersättare i nämnder i Lidköpings kommun mandatperioden 2019-2022
   
 • 56.Riktlinjer för markanvisningar
   
 • 57.Prissättning av verksamhetsmark
   
 • 58.Begäran om tilläggsanslag för tecknande av nytt lokalt samverkansavtal för ungdomsmottagning
   
 • 59.Revidering av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
   
 • 60.Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2017
   
 • 61.Samverkansöverenskommelse gällande in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
   
 • 62.Antagande av program för social hållbarhet med tillhörande reglemente
   
 • 63.Utbetalning av partistöd 2019
   
 • 64.Svar på motion (SD) om att utreda kostnad och placering av inomhushall avsedd för sportskytte
   
 • 65.Svar på motion (L) ett aktivt skolval för alla och gemensamt kösystem
   
 • 66.Svar på motion (L) en förändrad inriktning gällande grundskolan i Lidköping
   
 • 67.Inkomna motioner
   
 • 68.Inkommen motion (L) och (M) Skapa en struktur gällande internationellt samarbete
   
 • 69.Inkommen motion (SD) Reinvestering i bentligt avloppsreningsverk
   
 • 70.Inkommen motion (SD) Införande av automatiserad ärendehantering och beslutsstöd
   
 • 71.Inkommen motion (V) Temalekplats i Lidköpings centrum
   
 • 72.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 73.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 10 december 2018
   
 • 74.Anmälningar KF 10 december 2018
   
 • 75.Övrigt, avslutning
   
2018-11-19 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 5.Strategisk plan och budget 2019-2021 för fastställande av kommunfullmäktige
   
 • 6.Begäran omdisponering och tilläggsanslag investeringsbudget 2018, teknisk servicenämnd
   
 • 7.Ändring av taxeintervall avseende barnomsorgsavgift, barn 1-5 år
   
 • 8.Upplåningsram internbanken 2019
   
 • 9.Digitaliseringsprogram för Lidköpings kommun
   
 • 10.Inkomna motioner
   
 • 11.Inkommen motion (V) För ett levande torg genom en hållbar torghandel
   
 • 12.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 13.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 14.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 19 november 2018
   
 • 15.Anmälningar KF 19 november 2018
   
 • 16.Övrigt, avslutning
   
2018-10-29 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Anmälan av Länsstyrelsens protokoll vid röstsammanräkning för val till kommunfullmäktige i Lidköping - 2018
   
 • 5.Val till kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2018-2020
   
 • 6.Val av ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022
   
 • 7.Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022
   
 • 8.Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022
   
 • 9.Presentation av ledamöter
   
 • 10.Allmänhetens frågestund
   
 • 11.Delårsrapport 2 2018
   
 • 12.Revidering av reglemente för valnämnden
   
 • 13.Antagande av nytt arkivreglemente
   
 • 14.Revidering av revisionsreglemente
   
 • 15.Avbryta integrationssatsningen förstärkt föreningsbidrag
   
 • 16.Översiktsplan Lidköpings kommun - Antagande
   
 • 17.Revidering av riktlinjer för styrkort och ledningssystem
   
 • 18.Ny process för strategisk plan och budget
   
 • 19.Komplettering av överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
   
 • 20.Avtal om utökning av Lidköpings kommuns kommunala väghållningsområde mot Filsbäck och övertagande av befintlig väg 44
   
 • 21.Svar på motion (SD) angående integration av nyanlända
   
 • 22.Svar på motion (M) om lokalt tiggeriförbud
   
 • 23.Svar på återremiss om motion (L) om välfärdsbokslut för personer över 65 år
   
 • 24.Inkomna motioner
   
 • 25.Motion angående delaktighet i motionsberedning.
   
 • 26.Inkommen motion (V) En strategi för ökad solenergi i kommunen
   
 • 27.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 28.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 29 oktober 2018
   
 • 29.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 29 oktober 2018
   
 • 30.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 29 oktober 2018
   
 • 31.Redovisning av obesvarade motioner KF 29 oktober 2018
   
 • 32.Anmälningar KF 29 oktober 2018
   
 • 33.Övrigt, avslutning
   
2018-09-24 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Slutredovisning av Larmcentral Räddningstjänsten
   
 • 7.Reglemente för överförmyndarnämnden
   
 • 8.Ny parkeringsnorm för Lidköpings kommun
   
 • 9.Prissättning för kommunala tomter för småhusbyggnation
   
 • 10.Detaljplan för del av Erstorp 2:1 m fl Lidköpings kommun
   
 • 11.Detaljtaxa Lidköping Elnät 2019
   
 • 12.Detaljtaxa VA 2019
   
 • 13.Avveckling av lokaler inom social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 14.Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
   
 • 15.Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige
   
 • 16.Svar på motion (L) om att införa fastighetsnära insamling av grovsopor
   
 • 17.Svar på motion (C) om att införa Rättviksmodellen i Lidköpings kommun
   
 • 18.Svar på motion (C) Enklare att få hemtjänst för äldre
   
 • 19.Inkomna motioner
   
 • 20.Inkommen motion (V) Lidköping - En cykelvänlig kommun
   
 • 21.Inkommen motion (V) Ökad kollektivresande - ett klimatsmart val
   
 • 22.Inkommen motion (KD) Delat ansvar för att minska förskolans barngrupper
   
 • 23.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 24.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 25.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 24 september 2018
   
 • 26.Anmälningar KF 24 september 2018
   
 • 27.Övrigt - Avtackning av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som avslutar sitt förtroendeuppdrag.
  Avslutning
   
2018-06-18 10:00

Kommunfullmäktige, budgetsammanträde

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Insamlingssystem av hushållsavfall
   
 • 6.Svar på motion (M) om förbud mot mikroplaster
   
 • 7.Svar på motion (L) hur skapar vi en bättre värld för oss alla
   
 • 8.Svar på motion (M) om en mer jämställd syn på mottagandet av försörjningsstöd
   
 • 9.Revidering av policy för inköp och upphandling
   
 • 10.Återrapportering utredning om sjysta villkor och vita jobb vid kommunal upphandling
   
 • 11.Planprogram för Kartåsen – handel och verksamhet för godkännandeprövning
   
 • 12.Ansökan om bidrag till Lidköpings närradioförening
   
 • 13.Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
   
 • 14.Antagande av ny förbundsordning – Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
   
 • 15.Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2017
   
 • 16.Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2017
   
 • 17.Möjlighet för asylsökande personer över 18 år att söka utbildning inom gymnasieskolan
   
 • 18.Uppdrag om översyn av badförbudet i Lidan
   
 • 19.Medfinansiering av lärarutbildning vid Högskolan i Skövde under 2018
   
 • 20.Firmatecknare för Lidköpings kommun
   
 • 21.Delårsrapport 1 2018
   
 • 22.Allmänpolitisk debatt om kommunalpolitiska frågor
   
 • 23.Strategisk plan och budget 2019-2021
   
 • 24.Inkomna motioner
   
 • 25.Inkommen motion (L) religionsfrihet för en fungerande integration
   
 • 26.Inkommen motion (C) om strandskydd
   
 • 27.Inkommen motion (KD) om psykisk hälsa
   
 • 28.Inkommen motion (SD) angående förbud mot slöja för minderåriga flickor i Lidköpings kommuns skolor
   
 • 29.Inkommen motion (C) inköp och upphandling av engångsartiklar
   
 • 30.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 31.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 32.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 18 juni 2018
   
 • 33.Redovisning av partistöd 2017
   
 • 34.Anmälningar KF 18 juni 2018
   
 • 35.Övrigt, avslutning
   
2018-05-28 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Information om projekt kring hållbar avfallshantering Lidköping och Lusaka, Zambia
   
 • 7.Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
   
 • 8.Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020
   
 • 9.Revidering av färdtjänstreglemente
   
 • 10.Avbryta integrationssatsningen Skolfam
   
 • 11.Slutredovisning av Ågårdens vårdcentral Närhälsan
   
 • 12.Slutredovisning omställning Lugnets äldreboende
   
 • 13.Slutredovisning av Margretelunds fritidsgård - omställning
   
 • 14.Återrapportering av utredning om ytterligare en familjecentral i västra delen av staden
   
 • 15.Svar på motion (SD) om elevers möjlighet att nå de nationella målen
   
 • 16.Svar på motion (KD) angående daglig motion i skolan - en tidig insats för hälsa och goda studieresultat
   
 • 17.Svar på motion (SD) om att bygga kvalificerad rening av läkemedel i det nya reningsverket
   
 • 18.Svar på motion (SD) om att bygga kvalificerad rening av mikroplaster i det nya reningsverket
   
 • 19.Svar på motion (M, C, L, KD) varenda unge ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet
   
 • 20.Inkomna motioner
   
 • 21.Inkommen motion (L) Bygg inte bostäder i Hamnstaden
   
 • 22.Inkommen motion (KD) Prioritera åtgärder för att minska barngruppernas storlek i förskolan
   
 • 23.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 24.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 25.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 28 maj 2018
   
 • 26.Anmälningar KF 28 maj 2018
   
 • 27.Övrigt, avslutning
   
2018-04-23 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Godkännande av dagordning
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Upprop
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Årsredovisning 2017
   
 • 7.Revisionsberättelse 2017 2017 Lidköpings kommun
   
 • 8.Omdisponering investeringsbudget 2018, teknisk servicenämnd
   
 • 9.Införande av överförmyndarnämnd i Lidköpings kommun
   
 • 10.Ansökan om kommunal borgen Siggesbygdens vatten och avlopp ekonomisk förening
   
 • 11.Slutredovisning utredning Parketten/Näcken
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Inkommen motion (L) Porr-filter i skolans nätverk
   
 • 14.Inkommen motion (M) Lokalt tiggerförbud
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 16.Redovisning av obesvarade motioner KF 23 april 2018
   
 • 17.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 23 april 2018
   
 • 18.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 23 april 2018
   
 • 19.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 23 april 2018
   
 • 20.Anmälningar KF 23 april 2018
   
 • 21.Övrigt, avslutning
   
2018-03-26 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Fråga ställd till Jonas Sundström (S) av Maria Edström (KD) rörande motion om familjecentral (KS 2014/410)
   
 • 7.Fråga till Lena O Jenemark (S) ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden ställd av Rasmus Möller (M)
   
 • 8.Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
   
 • 9.Ansökan om kommunal borgen Stiftelsen Anna-Lisa Lidbecks Uppfostringsanstalt
   
 • 10.Antagandeprövning detaljplan Selen 4-6 Ekebladsvägen Lidköpings kommun
   
 • 11.Svar på motion (C) ”Ökade möjligheter att använda cykel”
   
 • 12.Svar på motion (SD) om riktlinjer gällande hantering av barnäktenskap
   
 • 13.Svar på motion (L) om att inrätta lektorstjänster med utbildning i Lidköping
   
 • 14.Inkomna motioner
   
 • 15.Inkommen motion (M) Inrätta en tipskanal för visselblåsare
   
 • 16.Inkommen motion (L) Etablera och vidareutveckla Skolfam
   
 • 17.Inkommen motion (L) En sammanhållen finanspolicy med riskhantering
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 19.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 20.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 26 mars 2018
   
 • 21.Anmälningar KF 26 mars 2018
   
 • 22.Rättelse av KF beslut § 29 2018-02-26 Entledigande och fyllnadsval 26 februari 2018
   
 • 23.Övrigt, avslutning
   
2018-02-26 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Information om vård- och omsorgsnämndens arbete
   
 • 7.Information från kommunrevisionen
   
 • 8.Information - Uppföljning av Plan för energi och klimat
   
 • 9.Tilläggsanslag 2018 för ökat personalomkostnadspålägg
   
 • 10.Larmcentral - Revidering av reglemente och nytt avtal samt budgetväxling räddningsnämnden
   
 • 11.Revidering av taxan "Ansöknings- och tillsynsavgifter" avseende alkohol, tobak och receptfria läkemedel
   
 • 12.Återrapportering av motion (L) om fler vuxna i skolan
   
 • 13.Svar på motion (L) minska administrationen och skapa bättre framtidsplanering
   
 • 14.Svar på motion (C) om träbyggnadsstrategi
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Motion (C) Enklare att få hemtjänst för äldre
   
 • 17.Inkommen motion (KD) angående bilpooler
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval 2018
   
 • 19.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 20.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 26 februari 2018
   
 • 21.Anmälningar KF 26 februari 2018
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2018-01-22 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Utdelning av Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling - företagspriset 2017
   
 • 5.Allmänhetens frågestund 2018
   
 • 6.Interpellationer och frågor
   
 • 7.Återrapportering heltidsprojektet
   
 • 8.Plan- och bygglovstaxa 2018 och 2019
   
 • 9.Svar på motion (L) om att ge stöd och uppmuntran till tillfälliga serveringsetableringar i Lidköping
   
 • 10.Avbryta eller minska omfattning av integrationssatsningar
   
 • 11.Power Big Meet 2018
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Entledigande och fyllnadsval
   
 • 14.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2018
   
 • 15.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 22 januari 2018
   
 • 16.Anmälningar KF 22 januari 2018
   
 • 17.Övrigt, avslutning
   
2017-12-11 14:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Fråga ställd till Lena O Jenemrk, ordförande i social- och arbetsmarknad om ekonomiskt bistånd
   
 • 7.Investeringsbudget 2019 - 2021
   
 • 8.Utbetalning av partistöd 2018
   
 • 9.Ansökan om bidrag för anläggande av konstsnöspår i Råda
   
 • 10.Reviderad ansökan om stöd för utbyggnad av Rörstrand Museum AB
   
 • 11.Förvärv av aktier - Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB
   
 • 12.Antagande av reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund
   
 • 13.Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
   
 • 14.Detaljplan för Härebacka 7:4 Askeslätt etapp 2
   
 • 15.Planprogram för detaljplan, Filsbäck-Truve/Svanvik, Lidköpings kommun och Götene kommun
   
 • 16.Inkomna motioner
   
 • 17.-
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval 2017
   
 • 19.Redovisning av inkomna medborgarförslag
   
 • 20.Redovisning av besvarade medborgarförslag
   
 • 21.Anmälningar
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2017-11-20 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Information om utvärdering av Power Big Meet 2017
   
 • 6.Information från kommunrevisionen
   
 • 7.Interpellationer och frågor
   
 • 8.Upplåningsram internbanken 2018
   
 • 9.Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente
   
 • 10.Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 11.Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
   
 • 12.Detaljtaxa för Renhållning 2018
   
 • 13.Detaljtaxa för Elnät 2018
   
 • 14.Detaljtaxa VA 2018
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Inkommen motion (C) Ökade möjligheter att använda cykel
   
 • 17.Svar på motion (M, C, L, KD) om grundligare utfört remissvar angående utökat strandskydd
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval 2017
   
 • 19.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2017
   
 • 20.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 20 november 2017
   
 • 21.Anmälningar KF 20 november 2017
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2017-10-30 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Delårsrapport 2, 2017
   
 • 7.Förvärv av inkråmet i Vinninga Elektriska Ek. förening
   
 • 8.Svar på motion (L) om att införa trygghetsvakter även i Lidköping
   
 • 9.Svar på motion (M) om säkerhetsprojekt samt ordningsvakter i centrala Lidköping
   
 • 10.Inkomna motioner
   
 • 11.Motion (C) om att införa Rättviksmodellen i Lidköpings kommun
   
 • 12.Motion (L) En förändrad inriktning gällande grundskolan i Lidköping
   
 • 13.Entlediganden och fyllnadsval 2017
   
 • 14.Redovisning av obesvarade motioner KF 30 oktober 2017
   
 • 15.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 30 oktober 2017
   
 • 16.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2017
   
 • 17.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 2017
   
 • 18.Anmälningar KF 30 oktober 2017
   
 • 19.Övrigt, avslutning
   
2017-09-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2017 (KS 2017/90)
  Beslutsunderlag
  • Handlingsplan för kommunbidrag för ensamkommande som fyllt 18 år att få stanna i kommunen
   
 • 5.Riktlinjer styrdokument (KS 2017/273)
  Beslutsunderlag
  • KS § 134 Riktlinjer för styrdokument
  • KSAU § 135 Riktlinjer för styrdokument
  • Tjänsteskrivelse - Riktlinjer styrdokument
  • Riktlinjer för styrdokument
   
 • 6.Kommunikationspolicy (KS 2017/185)
  Beslutsunderlag
  • KS § 162 Kommunikationspolicy
  • KSAU § 157 Kommunikationspolicy
  • Tjänsteskrivelse - kommunikationspolicy
  • Kommunikationspolicy - för beslut
  • Bilaga informations- och kommunikationspolicy för Lidköpings kommun antagen 1995-06-06
  • KSAU § 95 Omarbetad kommunikationspolicy - remiss
  • SBN § 119 Remissvar kommunikationspolicy
  • UTN § 57 Omarbetad kommunikationspolicy
  • VON § 54 Yttrande över omarbetad kommunikationspolicy
  • SAN § 73 Svar på remiss om ny kommunikationspolicy i Lidköpings kommun
  • BSN § 77 Remiss kommunikationspolicy
  • TSN § 64 Reviderad kommunikationspolicy
  • MBN § 120 Remissvar kommunikationspolicy
   
 • 7.Upplåningsramar internbanken 2017 (KS 2016/351)
  Beslutsunderlag
  • KS § 158 Upplåningsram internbanken 2017
  • KSAU § 166 Upplåningsram internbanken 2017
  • Tjänsteskrivelse - Upplåningsram internbanken 2017
   
 • 8.Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB (KS 2017/206)
  Beslutsunderlag
  • KS § 157 Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
  • KSAU § 165 Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
  • Tjänsteskrivelse Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
  • Aktieöverlåtelseavtal
  • Anslutningsavtal till aktieägaravtal
  • Aktieägaravtal
  • Bolagsordning
  • Ägardirektiv för Inera AB
  • Årsrapport 2016 för Inera
   
 • 9.Slutredovisning av Ekestubbens Förskola (IS 2017/57)
  Beslutsunderlag
  • KS § 121 Slutredovisning tillbyggnad av Ekestubbens förskola
  • KSAU § 129 Slutredovisning tillbyggnad av Ekestubbens förskola
  • Tjänsteskrivelse - Slutredovisning tillbyggnad Ekestubbens Förskola
  • Kalkyl slutredovisning Ekestubben Föskola
   
 • 10.Begäran om att få överskrida tilldelad budgetram 2018, för behörighetsgivande kurser vuxenutbildning (KS 2017/310)
  Beslutsunderlag
  • KS § 159 Begäran om att få överskrida tilldelad budgetram 2018, för behörighetsgivande kurser vuxenutbildning
  • KSAU § 167 Begäran om att få överskrida tilldelad budgetram 2018, för behörighetsgivande kurser vuxenutbildning
  • Tjänsteskrivelse Behörighetsgivande kurser vuxenutbildning finansiering 2018
  • UTN § 45 Behörighetsgivande kurser vuxenutbildning
   
 • 11.Vara kommuns medlemskap i kommunalförbundet Göliska IT samt antagande av ny förbundsordning (KS 2017/222)
  Beslutsunderlag
  • KS § 164 Vara kommuns medlemskap i kommunalförbundet Göliska IT samt antagande av ny förbundsordning
  • KSAU § 178 Vara kommuns medlemskap i kommunalförbundet Göliska IT samt antagande av ny förbundsordning
  • Tjänsteskrivelse Vara kommuns medlemskap i kommunalförbundet Göliska IT samt antagande av ny förbundsordning
  • Justerat sammanträdesprotokoll Direktionen Göliska IT 20170518
  • Förbundsordning Göliska IT - reviderad 2017-04-18
  • Anslutningskostnad för Vara kommuns anslutning till Kommunalförbundet Göliska IT
  • Vara kommuns ansökan om medlemskap i kommunalförbundet Göliska IT samt KF 2017-03-27 § 29 begäran om anslutning till Göliska IT
   
 • 12.Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen (KS 2017/398)
  Omedelbar justering av paragraf
  Beslutsunderlag
  • KS § 165 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen
  • Tjänsteskrivelse samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen
  • VON § 45 Nytt Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel giltigt från och med 1 oktober 2017 till och med 30 september 2020
  • Skaraborgs kommunalförbund § 24 beslut om avtal rörande hjälpmedelsförsörjning
  • Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen
  • Specifikation gällande tjänster inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Bilaga 1 till samarbetsavtalet
  • Specifikation gällande finansiell samverkan inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Bilaga 2 till samarbetsavtalet
  • Specifikation gällande samarbete och styrning inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Bilaga 3 till samarbetsavtalet
  • Specifikation gällande IT-stöd inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Bilaga 4 till samarbetsavtalet
  • Protokollsutdrag Västkom Hjälpmedelsavtal 170124, § 3
  • VGR § 78 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
   
 • 13.Prövning av om kommunens bolag håller sig inom ramen för de kommunala befogenheterna (KS 2017/92)
  Beslutsunderlag
  • KS § 154 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2015 och 2016
  • KSAU § 158 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2015 och 2016
  • Tjänsteskrivelse - Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2015 och 2016
  • Underlag för kommunstyrelsens prövning av verksamheten i de kommunala bolagen
   
 • 14.Ansökan kommunal borgen Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening (KS 2017/302)
  Beslutsunderlag
  • KS § 152 Ansökan om kommunal borgen Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening
  • KSAU § 163 Ansökan om kommunal borgen Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening
  • Tjänsteskrivelse Ansökan kommunal borgen Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening
  • Ansökan kommunal borgen Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening
  • Investeringskalkyl (Rackeby)-Gösslunda VA-Vatten/Avlopp
  • Protokoll fört vid styrelsemöte med Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening
  • Fastighetsanslutningsavtal Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening
  • Balansrapport 2016 Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening
  • Resultatrapport 2016 Gösslunda Vattenförening ekonomisk förening
   
 • 15.Ansökan kommunal borgen Rackeby vatten ekonomisk förening (KS 2017/301)
  Beslutsunderlag
  • KS § 151 Ansökan om kommunal borgen Rackeby Vatten Förening ekonomisk förening
  • KSAU § 162 Ansökan om kommunal borgen Rackeby Vatten Förening ekonomisk förening
  • Tjänsteskrivelse Ansökan om kommunal borgen Rackeby Vatten Förening ekonomisk förening
  • Ansökan kommunal borgen Rackeby Vatten Förening ekonomisk förening
  • Investerings kalkyl Rackeby-(Gösslunda VA)- Vatten/Avlopp
  • Styrelsemöte på Alelund 20170502
  • Balans- och resultatrapport Rackeby Vatten Förening ekonomisk förening
  • Fastighetsanslutningsavtal Rackeby Vatten Förening ekonomisk förening
   
 • 16.Svar på motion (V) om busstrafik på kvällar och helger (KS 2017/108)
  Beslutsunderlag
  • KS § 132 Svar på motion (V) om busstrafik på kvällar och helger, svar på återremiss
  • KSAU § 103 Svar på motion (V) om busstrafik på kvällar och helger
  • Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om busstrafik på kvällar och helger, svar på återremiss
  • Offert om tillköp av kvälls- och lördagstrafik i Lidköping
  • Bilaga 3 Tidtabell linje 1 och 2
  • Tjänsteskrivelse svar på motion (V) om busstrafik på kvällar och helger
  • Motion (V) om busstrafik på kvällar och helger
   
 • 17.Svar på motion (SD) Söta drycker, bakverk eller glass ska inte serveras på förskolor/skolor (KS 2017/106)
  Beslutsunderlag
  • KS § 160 Svar på motion (SD) om söta drycker, bakverk eller glass inte ska serveras på förskolor/skolor
  • KSAU § 174 Svar på motion (SD) om söta drycker, bakverk eller glass inte ska serveras på förskolor/skolor
  • Tjänsteskrivelse svar på motion (SD) söta drycker, bakverk eller glass ska inte serveras på förskolor/skolor
  • BSN § 55 Möteprotokoll angående Motion från SD om att söta drycker, bakverk eller glass inte ska serveras på förskolor skolor
  • UTN §28, Yttrande i motion (SD) om söta drycker, bakverk eller glass inte ska serveras på förskolor/skolor
  • Motion (SD) Söta drycker, bakverk eller glass ska inte serveras på förskolor/skolor
   
 • 18.Svar på motion (SD) om förbud av heltäckande slöja för kommunanställda i Lidköping (KS 2017/164)
  Beslutsunderlag
  • KS § 156 Svar på motion (SD) om förbud av heltäckande slöja för kommunanställda i Lidköping
  • KSAU § 155 Svar på motion (SD) om förbud av heltäckande slöja för kommunanställda i Lidköping
  • Tjänsteskrivelse svar på motion (SD) om förbud av heltäckande slöja för kommunanställda i Lidköping
  • Motion (SD) om förbud av heltäckande slöja för kommunanställda i Lidköping
   
 • 19.Svar på motion (L) om minnessten för FN-veteraner (KS 2017/168)
  Beslutsunderlag
  • KS § 161 Svar på motion (L) om minnessten för FN-veteraner
  • KSAU § 173 Svar på motion (L) om minnessten för FN-veteraner
  • Tjänsteskrivelse svar på motion (L) om minnessten för FN-veteraner
  • KSAU § 138 Svar på motion (L) om minnessten för FN-veteraner
  • KFN § 61 Remissvar angående motion om minnessten för FN-veteraner
  • SBN § 83 Remissvar - motion om minnessten för FN-veteraner
  • KF § 38 Motion (L) om minnessten för FN-veteraner
  • Motion (L) om minnessten för FN-veteraner
   
 • 20.Inkommen motion (L) Ett aktivt skolval för alla och gemensamt kösystem (KS 2017/424)
  Beslutsunderlag
  • Motion (L) Ett aktivt skolval för alla och gemensamt kösystem
   
 • 21.Inkommen motion (L) Hur skapar vi en bättre värld för oss alla (KS 2017/432)
  Beslutsunderlag
  • Motion (L) Hur skapar vi en bättre värld för oss alla
   
 • 22.Entledigande och fyllnadsval 2017 (KS 2017/45)
   
 • 23.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2017 (KS 2017/34)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse - Redovisning av inkomna medborgarförslag 25 september 2017
  • Medborgarförslag: Rökförbud på offentliga platser (KS 2017/352)
  • Medborgarförslag: Anpassa Sjölunda semesterhem och tillhörande småhus för rekreation för äldre och ungdomar mm (KS 2017/369)
  • Medborgarförslag: Cykelpump stationer (KS 2017/373)
  • Medborgarförslag - Trafik- och persontransporter i samband med stora evenemang i Lidköping (KS 2017/375)
  • Medborgarförslag - Trafik- och persontransporter i samband med stora evenemang i Lidköping - Bilaga 1 (KS 2017/375)
  • Medborgarförslag: Förhindra tung trafik på Dalängsvägen (KS 2017/377)
  • Medborgarförslag - Fri kollektivtrafik för skolungdomar även på sommarlovet (KS 2017/379)
  • Medborgarförslag - Kurser i aqua jogging på badhuse t (KS 2017/387)
  • Medborgarförslag om att bereda villabadets stränder med anpassade maskiner (KS 2017/388)
  • Bilaga 1 till medborgarförslag om att bereda villabadets stränder med anpassade maskiner
  • Medborgarförslag: Skjut upp skolstarten då vädret blir varmare (KS 2017/389)
  • Medborgarförslag: Renovering av vindskyddet på Sjöbergen i Sunnersberg (KS 2017/391)
  • Medborgarförslag: Om att skapa en grupp som arbetar med att framhålla Lidköping som lämplig kandidat för utlokaliseringar och nysatsningar (KS 2017/403)
   
 • 24.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 september 2017 (KS 2017/40)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse - Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 25 september 2017
  • SBN § 97 Svar på medborgarförslag: Belysning av väg mellan Råda Mosse och Askeslätt (KS 2016/419)
  • SBN § 98 Svar på medborgarförslag: Badbrygga vid Sandbäcken (KS 2017/211)
  • BSN § 78 Svar på medborgarförslag: Gymnastiksal till Lilleskogsskolan
  • BSN § 95 Medborgarförslag förbättra Lidåkerskolans skolgård
  • SBN § 127 Medborgarförslag. Sätt upp palmer vid Villabadet och Svalnäs
  • SBN § 125 Svar på medborgarförslag: Förlängning av gångväg från Hyacintvägen (KS 2017/181)
  • SBN §126 Svar på medborgarförslag: Cykelbana mellan Askeslätt västra- Råda mosse och Rådavallen (KS 2016/417)
   
 • 25.Anmälningar KF 25 september 2017 (KS 2017/17)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse - Anmälningar till KF 25 september 2017
  • KFN § 75 Svar till Kommunstyrelsen om att kommunen ska upprätta en databas över gamla filmer och foto
  • VON § 53 Vård- och omsorgsnämndens plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning för år 2017-2021
  • Vård- och omsorgsnämndens plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Lidköpings kommun 2017-2021
  • Protokollsutdrag från regionfullmäktige § 103 - Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2016
  • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
  • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2
  • Protokoll Vänersborgs kommunstyrelse 2017-08-16 § 141 Avsiktsförklaring Besöksnäring – 8 kommuner i en del av Västsverige
   
 • 26.Övrigt, avslutning
   
2017-06-19 10:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Miljöplan för Lidköpings kommun (KS 2015/161)
  Beslutsunderlag
  • KS § 96 Miljöplan för Lidköpings kommun
  • KSAU § 122 Miljöplan för Lidköpings kommun
  • Tjänsteskrivelse, Miljöplan för Lidköpings kommun
  • KS § 74 Information om miljöplan för Lidköpings kommun
  • KSAU § 88 Miljöplan för Lidköpings kommun
  • Miljöplan för Lidköpings kommun 2017-04-11
  • Åtgärdskatalog 2017/2020, Bilaga 1 till miljöplan
  • Miljötillståndet i Lidköping, Bilaga 2 till miljöplan för Lidköpings kommun
  • Regionala miljömål för Västra Götaland, Bilaga 3
  • De svenska miljömålen - en introduktion, Bilaga 4
  • De globala målen, Bilaga 5
  • Samrådsredogörelse med sammanställning av genomförda revideringar av miljöplan
  • KS § 123 Direktiv angående miljöplan för Lidköpings kommun
  • Direktiv (S, MP, V) angående miljöplan för Lidköpings kommun
   
 • 6.Delårsrapport 1, 2017 (KS 2017/57)
  Beslutsunderlag
  • KS § 95 Delårsrapport 1 2017
  • Tjänsteskrivelse: Delårsrapport 1 2017 Lidköpings kommun
  • Delårsrapport 1 2017 Lidköpings kommun
  • Delårsrapport 1 2017 Överförmyndarverksamhet
  • KS § 93 Delårsrapport 1, 2017 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service
  • Delårsrapport 1 2017 Kommunstyrelsen exkl Intern Service 1
  • Kommunstyrelsens verksamheter delår 1 2017 i detalj justerad
  • Delårsrapport 1 2017 Intern Service
  • KS § 94 Delårsrapport 1 för Intern Service 2017
  • VON § 40 Delårsrapport 1 2017 Vård- och omsorgsnämnden
  • Delårsrapport 1 2017 vård- och omsorgsnämnden
  • BSN § 59 Delårsrapport 1 2017 barn- och skolnämnden
  • Delårsrapport 1 2017 barn- och skolnämnden
  • UTN § 46 Delårsrapport 1 2017 utbildningsnämnden
  • Delårsrapport 1 2017 utbildningsnämnden
  • SAN § 59 Delårsrapport 1 2017 Social & Arbetsmarknad
  • Delårsrapport 1 2017 Social- och Arbetsmarknadsnämnd
  • KFN § 59 Delårsrapport 1 2017
  • Delårsrapport 1 2017 Kultur- och fritidsnämnd
  • SBN § 75 Delårsrapport 1 2017 Samhällsbyggnadsnämnden
  • Delårsrapport 1 2017 Samhällsbyggnadsnämnden
  • TSN § 49 Delårsrapport 1, Teknisk servicenämnd
  • Delårsrapport 1 Teknisk servicenämnd
  • MBN § 95 - Delårsrapport 1 2017
  • Delårsrapport 1 2017 Miljö- och byggnämnd
  • RN § 17 Delårsrapport 1 2017
  • Delårsrapport 1 Räddningsnämnden
   
 • 7.Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget (2017) utbildningsnämnden (KS 2017/252)
  Beslutsunderlag
  • KS § 100 Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget, utbildningsnämnden
  • KSAU § 105 Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget, utbildningsnämnden
  • Tjänsteskrivelse, begäran om tilläggsanslag investeringsbudget 2017, utbildningsnämnd
  • UTN § 29, Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget (2017) utbildningsnämnden
   
 • 8.Budgetväxling 2017, ändrat personalomkostnadspålägg (KS 2017/242)
  Beslutsunderlag
  • KS § 101 Budgetväxling 2017, ändrat personalomkostnadspålägg
  • KSAU § 106 Budgetväxling 2017, ändrat personalomkostnadspålägg
  • Tjänsteskrivelse, Budgetväxling 2017, ändrat personalomkostnadspålägg
   
 • 9.Budgetväxling ändrad internränta (KS 2017/286)
  Beslutsunderlag
  • KS § 102 Budgetväxling 2017 ändrad internränta
  • KSAU § 107 Budgetväxling 2017 ändrad internränta
  • Tjänsteskrivelse, budgetväxling ändrad internränta
   
 • 10.Allmänpolitisk debatt om kommunalpolitiska frågor
   
 • 11.Strategisk plan och budget 2018-2020 (KS 2017/55)
  Beslutsunderlag
  • KS § 97 Strategisk plan och budget 2018-2020
  • Tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget 2018-2020
  • Strategisk plan och budget 2018-2020, till kommunfullmäktige
  • Politisk inriktning för Strategisk plan och budget 2018 och flerårsplan 2019-20
  • Förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 (S) (V) och (MP) - storformat
  • Allianspartiernas (M, C, L, KD) budget 2018 samt strategisk plan för ekonomin åren 2019-2020
  • Sverigedemokraternas driftsbudget 2018 och plan 2019-2020
  • Trespaltaren 2018-2020
  • Strategisk plan och budget 2018-2020, Revisorerna
  • Strategisk plan och budget 2018-2020 Överförmyndarverksamhet
  • KS § 76 Strategisk plan och budget för Kommunstyrelsen 2018-2020, exklusive Intern Service
  • Strategisk plan och budget 2018-2020 KSV
  • KS § 75 Strategisk plan och budget 2018-2020 för Intern Service
  • Strategisk plan och budget 2018-2020 Intern Service
  • VON § 29 Strategisk plan och budget 2018 – 2020 vård- och omsorgsnämnden
  • Strategisk plan och budget 2018 - 2020, Vård- och omsorgsnämnden
  • BSN § 48 Strategisk plan och budget 2018-2020 barn- och skolnämnden
  • Strategisk plan och budget 2018-2020 Barn - och skolnämnden
  • UTN § 30 Strategisk plan och budget 2018-2020, Utbildningsnämnden
  • Protokollsanteckning UTN Strategisk plan och budget 2018-2020
  Allianspartierna
  • Strategisk plan och budget 2018-2020, Utbildningsnämnden
  • SAN § 44 Strategisk plan och budget 2018-2020, Social- och arbetsmarknadsnämnden
  • Strategisk plan och budget 2018-2020 social och arbetsmarknadsnämnden
  • KFN § 39 Strategisk plan och budget 2018-2020, Kultur- och fritidsnämnd
  • Protokollsanteckning KFN Alliansen till SPB 2018-2020
  • Strategisk plan och budget 2018-2020 K&F vår
  • SBN § 60 Strategisk plan- och budget 2018-2020
  • SBN § 60 Protokollsanteckning SPB
  • Rapport - SBN Strategisk plan och budget 2018-2020 våren
  • TSN § 36, Strategisk plan och budget 2018-2020, Teknisk servicenämnd
  • Strategisk plan och budget 2018-2020, Teknisk servicenämnd
  • MBN § 68 Strategisk plan- och budget 2018-2020, Miljö och byggnämnden
  • Rapport, Strategisk plan och budget 2018-2020, Miljö och byggnämnden
  • RN § 11 Strategisk plan och budget 2018-2020, Räddningsnämnden
  • Strategisk plan och budget 2018-2020, Räddningsnämnden
   
 • 12.Revidering av strukturen i kommunfullmäktiges styrkort (KS 2017/275)
  Beslutsunderlag
  • KS § 99 Revidering av strukturen i kommunfullmäktiges styrkort
  • KSAU § 114 Revidering av strukturen i kommunfullmäktiges styrkort
  • Tjänsteskrivelse Revidering av strukturen i kommunfullmäktiges styrkort
   
 • 13.Detaljplan för Kartåsen 1:1 Traversgatan (Lidens) (KS 2016/387)
  Ärendet kompletteras med samhällsbyggnadsnämndens beslut den 13 juni samt med kommunstyrelsens beslut den 14 juni 2017.
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 131 Detaljplan för Kartåsen 1:1 Traversgatan (Lidens)
  • SBNAU § 98 Detaljplan för dela v Kartåsen 1:1 traversgatan Lidköping godkännande för antagande
  • Tjänsteskrivelse Detaljplan för Kartåsen 1:1 Traversgatan (Lidens)
  • Tjänsteskrivelse SBN Godkännande för Antagande. Lidens / Kartåsen 1:1
  • Plankarta antagande - Lidens / Kartåsen 1:1
  • Detaljplan: Planbeskrivning antagandehandling - Lidens Kartåsen 1:1
  • Granskningsutlåtande med bilagor - Lidens Kartåsen 1:1
   
 • 14.Detaljplan för Porfyren 2 med flera (KS 2016/238)
  Beslutsunderlag
  • KS § 103 Detaljplan Porfyren 2 med flera
  • KSAU § 112 Detaljplan Porfyren 2 med flera
  • Tjänsteskrivelse Detaljplan Porfyren 2 för antagande
  • SBN § 62 Detaljplan för Porfyren 2 mfl
  • Tjänsteskrivelse SBN Detaljplan för Porfyren 2 m fl, Biltema, Traversgatan, Lidköping, Godkännande för antagande
  • Detaljplan för Porfyren 2 m fl, Lidköpings kommun, Antagandehandling
  • Plankarta Antagandehandlingar Porfyren 2 mfl
  • Detaljplan för Porfyren 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande
   
 • 15.Utökning av investeringsbudget för byggnation av fullvärdig och utökad förskola samt omställning av äldreboende på Ågårdens Vårdcentrum (IS 2017/56)
  Ärendet kompletteras med kommunstyrelsens beslut den 14 juni 2017.
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 125 Tilldelningsbeslut, byggnation av fullvärdig och utökad förskola samt omställning äldreboende på Ågårdens Vårdcentrum
  • Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbeslut, byggnation av fullvärdig och utökad förskola samt omställning av äldreboende på Ågårdens vårdcentrum.
   
 • 16.Omdisponering av investeringsmedel inom Intern
  Service förskola Västra staden (IS 2017/27)
  Ärendet kompletteras med beslut från extrainsatt KSAU den 14 juni 2017 samt med kommunstyrelsens beslut den 14 juni 2017.
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 34 Tilldelningsbeslut Västra stadens förskola
   
 • 17.Utredning om valkretsindelning i Lidköpings kommun (KS 2015/499)
  Beslutsunderlag
  • KS § 108 Utredning om valkretsindelning vid valen 2018 Lidköpings kommun
  • KSAU § 118 Utredning om valkretsindelning vid valen 2018 Lidköpings kommun
  • Tjänsteskrivelse Utredning om valkretsindelning vid valen 2018 Lidköpings kommun
  • VN § 9 Utredning om valkretsindelning - Lidköpings kommun en valkrets vid valen 2018
  • KF §7 Förslag till ändring av valkretsindelning
  • Tjänsteskrivelse - förslag till ändring av valkretsindelning
  • VN § 6 Förslag till ändring av valkretsindelning
   
 • 18.Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg och godkännande av årsredovisning 2016 (KS 2017/186)
  Beslutsunderlag
  • KS § 111 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg och godkännande av årsredovisning 2016
  • KSAU § 120 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg och godkännande av årsredovisning 2016
  • Tjänsteskrivelse Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2016
  • Samordningsförbundet Västra Skaraborg hemställan om fortsatt ansvarsfrihet
  • Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet Västra Skaraborg
  • Granskningsrapport av årsredovisning och intern kontroll 2016 inkl revisionsberättelse
  • Styrelseprotokoll 2017-02-21 Samordningsförbundet Västra Skaraborg
   
 • 19.Ansvarsfrihet för styrelsen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2016 (KS 2017/277)
  Beslutsunderlag
  • KS § 112 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2016
  • KSAU § 121 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2016
  • Tjänsteskrivelse Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 2016
  • Årsredovisning 2016 för beslut hos medlemmar
  • Revisionsberättelse för 2016 Tolkförmedling Väst
  • Revisorernas bedömning av Årsredovisning 2016
  • Protokollsutdrag 275 § Årsredovisning 2016
  • Redovisning Intern kontroll: internkontrollrapport
   
 • 20.Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige (KS 2017/195)
  Beslutsunderlag
  • KS § 110 Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
  • KSAU § 119 Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Tjänsteskrivelse sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, reviderad
  • Förslag till sammanträdesdagar 2018 KF, KS och KSAU reviderad
   
 • 21.Inkomna motioner
   
 • 22.Inkommen motion (L) om att införa fastighetsnära insamling av grovsopor (KS 2017/343)
  Beslutsunderlag
  • Motion (L) om att införa fastighetsnära insamling av grovsopor
   
 • 23.Inkommen motion (L) om att ge stöd och uppmuntra tillfälliga serveringsetableringar i Lidköping
   
 • 24.Inkommen motion (SD) om att bygga kvalificerad rening av mikroplaster i det nya reningsverket
   
 • 25.Inkommen motion (SD) om att bygga kvalificerad rening av läkemedel i det nya reningsverket
   
 • 26.Entledigande och fyllnadsval 2017 (KS 2017/45)
   
 • 27.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2017 (KS 2017/34)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse Redovisning av inkomna medborgarförslag juni 2017
  • Medborgarförslag: Förlängning strandpromenad utefter Lidans västra strand (KS 2017/331)
  • Medborgarförslag: Behov av kartläggning runt trafiksituationen i Gillstad (KS 2017/335)
  • Medborgarförslag: Behov av kartläggning runt trafiksituationen i Gillstad - Bilaga 1 (KS 2017/335)
  • Medborgarförslag: Sätt upp palmer vid Villabadet och Svalnäs (KS 2017/337)
   
 • 28.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 19 juni 2017 (KS 2017/39)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse Redovisning av besvarade medborgarförslag juni 2017
  • KFN § 62 Medborgarförslag om fria transporter till Vara konserthus
  • KS § 105 Medborgarförslag anropsstyrd trafik med taxi
   
 • 29.Anmälningar KF 19 juni 2017 (KS 2017/16)
   
 • 30.Övrigt, avslutning
   
2017-05-29 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännade av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) från Thomas Karlsson (C) angående möjligheten att upphäva badförbudet i Lidan
   
 • 7.Återraportering bostadsförsörjningsprogram 2016-2019 (KS 2015/389) Henrik Falk, Tora Gustafsson och Måns Werner
  Beslutsunderlag
  • KS § 73 Återrapportering av bostadsförsörjningsprogram 2016-2019
  • KSAU § 82 Återrapportering av bostadsförsörjningsprogram 2016-2019
  • Bostadsförsörjningsprogram 2016-2019
  • Kapitel 2 Bostäder bostadsbyggande och befolkning
  • Kapitel 4 Bostadsmarknad
  • Planläget
  • KF § 176 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2019
   
 • 8.Riktlinje för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande (KS 2016/86)
  Beslutsunderlag
  • KS § 81 Riktlinje för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande
  • KSAU § 86 Riktlinje för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande
  • Tjänsteskrivelse Riktlinje för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande
  • Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun
   
 • 9.Samverkan för ökad besöksnäring (KS 2017/199)
  Beslutsunderlag
  • KS § 82 Samverkan för ökad besöksnäring
  • KSAU § 87 Samverkan för ökad besöksnäring
  • Tjänsteskrivelse Samverkan för ökad besöksnäring
  • Avsiktsförklaring V6 och Trollhättan och Vänersborg
  • Bilaga Avsiktsförklaring V6 och Trollhättan och Vänersborg
   
 • 10.Komplettering detaljtaxa för renhållningen 2017 med taxa för hantering av trädgårdsavfall (KS 2017/219)
  Beslutsunderlag
  • KS § 83 Komplettering detaljtaxa för renhållningen 2017 med taxa för hantering av trädgårdsavfall
  • KSAU § 90 Komplettering detaljtaxa för renhållningen 2017 med taxa för hantering av trädgårdsavfall
  • Tjänsteskrivelse komplettering detaljtaxa för renhållningen 2017 med taxa för hantering av trädgårdsavfall
  • TSN § 38 Separat insamling av trädgårdsavfall
  • Tjänsteskrivelse TSN Separat insamling av trädgårdsavfall
   
 • 11.Indexering av kommunal medfinansiering avseende Destination Läckö-Kinnekulle AB (KS 2017/150)
  Beslutsunderlag
  • KS § 87 Uppräkning av kommunal medfinansiering Destination Läckö-Kinnekulle AB
  • KSAU § 91 Indexering av kommunal medfinansiering Destination Läckö-Kinnekulle AB
  • Tjänsteskrivelse indexering av kommunal medfinansiering Destination Läckö-Kinnekulle AB
  • Indexering av kommunal medfiniansiering avseende Destination Läckö-Kinnekulle AB
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Inkommen motion (SD) om riktlinjer gällande hantering av barnäktenskap (KS 2017/282)
  Beslutsunderlag
  • Motion (SD) om riktlinjer gällande hantering av barnäktenskap
   
 • 14.Inkommen motion Alliansen (M) (C) (KD) (L) - Varenda unge ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet
   
 • 15.Entledigande och fyllnadsval 2017 (KS 2017/45)
   
 • 16.Svar på motion (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn - utrymme för kommunen att agera (KS 2016/125)
  Beslutsunderlag
  • KS § 84 Svar på motion om åldersbestämning av ensamkommande barn
  • KSAU § 94 Svar på motion om åldersbestämning av ensamkommande barn
  • Tjänsteskrivelse - svar på motion om åldersbestämning av ensamkommande barn
  • SAN § 81 Åldersbestämning av ensamkommande barn
  • KS § 71 Svar på motion (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn – utrymme för kommunen att agera
  • KSAU § 81 Svar på motion (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn – utrymme för kommunen att agera
  • Tjänsteskrivelse - svar på motion (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn - utrymme för kommunen att agera
  • Motion (SD) om åldersbestämning av ensamkommande barn - utrymme för kommunen att agera
   
 • 17.Svar på motion (M) om plan för ett tryggare Lidköping (KS 2016/402)
  Beslutsunderlag
  • KS § 79 Svar på motion (M) om plan för ett tryggare Lidköping
  • KSAU § 81 Svar på motion (M) om plan för ett tryggare Lidköping
  • Tjänsteskrivelse motion om plan för ett tryggare Lidköping
  • SBN § 48 Motion om plan för ett tryggare Lidköping
  • Motion (M) om plan för ett tryggare Lidköping
   
 • 18.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF maj 2017 (KS 2017/34)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna medborgarförslag KF maj 2017
  • Medborgarförslag: Säkrare korsning (KS 2017/256)
  • Medborgarförslag: Säkrare korsning Bilaga 1 (KS 2017/256)
  • Medborgarförslag: Upprätta fond eller stiftelse för att hjälpa med ekonomiskt bistånd till behövande (KS 2017/257)
  • Medborgarförslag: Förbättra Lidåkerskolans skolgård (KS 2017/290)
  • Medborgarförslag om förhöjning av övergångställe vid Lidåkerskolan (KS 2017/291)
  • Medborgarförslag om förhöjning av övergångställe från Ljunghed till Majåker (KS 2017/292)
  • Medborgarförslag gällande discgolfbana i Lidköping (KS 2017/293)
  • Medborgarförslag: Tydligare skyltning om matställen i Lidköping (KS 2017/306)
   
 • 19.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 29 maj 2017 (KS 2017/38)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av besvarade medborgarförslag KF maj 2017
  • KFN § 26 Svar på medborgarförslag: Bokbuss i Filsbäck (KS 2016/334)
  • SBN § 56 Medborgarförslag. Motionsspår i Stenhammar/Sjölunda (KS 2016/250)
  • SBN § 57 Medborgarförslag - utegym med löparspår i Sjölunda (KS 2017/101)
  • SBN § 84 medborgarförslag. Ersätt parkeringsautomater med P-skiva (KS 2016/461)
  • SBN § 85 Medborgarförslag - bygg glastunnel över spårområdet vid resecentrum (KS 2017/124)
   
 • 20.Anmälningar KF 29 maj 2017 (KS 2017/15)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse anmälningar KF maj 2017
  • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) VON 2017/106
  • Länsstyrelseprotokoll gällande ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sabina Johansson (S). Nya är Christina Ulfström (S) och Marita Lantz (S)
  • Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 9 - Beslut om förslag till val av 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen
   
 • 21.Övrigt, avslutning
   
2017-04-24 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Tomas Lidberg (S) och Annika Håkanson (M)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund 2017 (KS 2017/90)
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Information om Power Big Meet Marknadsförare Glenn Rytterfjell
   
 • 7.Upplåningsram internbanken 2017 (KS 2016/351)
  Beslutsunderlag
  • 57 § KS Upplåningsram internbanken 2017
  • Tjänsteskrivelse upplåningsram internbanken 2017
   
 • 8.Avsiktsförklaring angående samverkan gällande vatten och avlopp mellan Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner (KS 2017/126)
  Beslutsunderlag
  • KS § 58 Avsiktsförklaring samverkan gällande Vatten och Avlopp mellan Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner
  • KSAU § 70 Avsiktsförklaring samverkan gällande Vatten och Avlopp mellan Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner
  • Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring samverkan gällande Vatten och Avlopp mellan Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner
  • Avsiktsförklaring för samverkan inom Vatten och Avlopp
  • TSN §13 Avsiktsförklaring samverkan gällande Vatten och avlopp mellan Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner
  • Tjänsteskrivelse TSN Avsiktsförklaring samverkan gällande Vatten och avlopp mellan Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner
   
 • 9.Komplettering till VA-taxa, avgifter, undermätare djurhållning (KS 2017/125)
  Beslutsunderlag
  • KS § 59 Komplettering till VA-taxa, avgifter, undermätare djurhållning
  • KSAU § 71 Komplettering till VA-taxa, avgifter, undermätare djurhållning
  • Tjänsteskrivelse Komplettering av VA-taxa, avgifter, undermätare djurhållning
  • TSN § 11 Komplettering till VA-taxa avgifter undermätare djurhållning
  • Tjänsteskrivelse TSN Komplettering till VA-taxa avgifter undermätare djurhållning
   
 • 10.Ansvarsfrihet för kommunalförbundet GöLiSka IT och godkännande av årsredovisning 2016 (KS 2017/144)
  Beslutsunderlag
  • KS § 63 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT och godkännande av årsredovisning 2016
  • KSAU § 69 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT och godkännande av årsredovisning 2016
  • Tjänsteskrivelse Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Göliska IT och godkännande av årsredovisning 2016
  • Sammanträdesprokoll Direktionen Göliska IT
  • Årsredovisning 2016 Göliska IT
  • Revisionsberättelse Göliska IT 2016
  • Granskningsrapport PWC Göliska IT 2016
   
 • 11.Inkomna motioner
   
 • 12.Entledigande och fyllnadsval 2017. OBS direktjustering (KS 2017/45)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse Entlediganden och fyllnadsval KF 24 april 2017
  • Länsstyrelsens protokoll ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Taib Romanic (S) ersätter Anna Shaw Johansson (S)
  • Begäran om avsägelser från förtroendeuppdrag Kjell Hedvall Socialdemokraterna
   
 • 13.Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Lidköping (KS 2017/148)
   
 • 14.Redovisning av obesvarade motioner KF 24 april 2017 (KS 2017/192)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse - Redovisning av obesvarade motioner KF 24 april 2017
  • Redovisning av obesvarade motioner
   
 • 15.Redovisning av obesvarade medborgarförslag KF 24 april 2017 (KS 2017/193)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse Redovisning av obesvarade medborgarförslag april 2017
  • HL Redovisning av obesvarade medborgarförslag
   
 • 16.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2017 (KS 2017/34)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna medborgarförslag 24 april
  • Medborgarförslag : Hall of fame Arena Lidköping (KS 2017/202)
  • Medborgarförslag: Önskan om att det ska byggas en betongpark i Lidköping. För bmx, kickbike och skateboards (KS 2017/209)
  • Medborgarförslag Badbrygga vid parkeringen till sandbäcken. (KS 2017/211)
  • Medborgarförslag: Rastplats för hundar i Majåker (KS 2017/232)
  • Medborgarförslag: Inrätta badbibliotek i Lidköping (KS 2017/231)
   
 • 17.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 24 april 2017 (KS 2017/37)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av besvarade medborgarförslag april 2017
  • KS § 48 Svar på medborgarförslag att byta namn från Lidköpings kommun till Jarlehus kommun (KS 2016/488)
   
 • 18.Anmälningar KF 24 april 2017 (KS 2017/14)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse anmälningar KF 24 april
  • Rapportering av ej verkställande gynnande beslut enligt SoL, januari - mars 2017
  • KS § 60 Förslag att genomföra ett projekt angående helheten kring måltidsglädje
  • Länsstyrelsens protokoll ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Taib Romanic (S) ersätter Anna Shaw Johansson (S)
   
 • 19.Övrigt, avslutning
   
2017-03-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag Gustav Edvinsson (S) och Frida Nilsson (C).
   
 • 3.Godkännande av dagordningen
   
 • 4.Allmänhetens frågestund (KS 2017/90)
   
 • 5.Information Hamnstaden Projektledare Henrik Falk
   
 • 6.Interpellationer och frågor
   
 • 7.Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) angående bostadsförsörjning (KS 2017/157)
  Beslutsunderlag
  • Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) angående bostadsförsörjningsprogrammet
   
 • 8.Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för AB Bostäder i Lidköping. OBS direktjustering (KS 2017/137)
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 39 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv AB Bostäder i Lidköping
  • Tjänsteskrivelse - revidering av bolagsordning och ägardirektiv AB Bostäder i Lidköping
  • Bolagsordning ABB med föreslagna ändringar
  • Ägardirektiv ABB m föreslagna ändringar
   
 • 9.Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för
  Näringslivsfastigheter i Lidköping AB. OBS direktjustering (KS 2017/136)
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 40 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
  • Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Näringslivsfastigher i Lidköping AB
  • Bolagsordning NLF med föreslagna ändringar
  • Ägardirektiv NLF med föreslagna ändringar
   
 • 10.Namnändring samt revidering av bolagsordning och ägardirektiv Lidköpings Värmeverk AB. OBS direktjustering (KS 2017/83)
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 41 Namnändring samt revidering av bolagsordning och ägardirektiv Lidköpings Värmeverk AB
  • Ny version tjänsteskrivelse Namnändring samt revidering av bolagsordning och ägardirektiv Lidköpings Värmeverk AB
  • Ny version bolagsordning Lidköping Energi AB med föreslagna ändringar
  • Ny version ägardirektiv Lidköping Energi AB med föreslagna ändringar
  • Skrivelse namnändring av Lidköpings Värmeverk AB till Lidköping Energi AB
  • Protokoll styrelsemöte LVAB 18 april 2016
  • Protokoll Lidköpings Värmeverk AB 2016-11-14
   
 • 11.Årsredovisning 2016 (KS 2017/54)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse årsredovisning 2016
  • Årsredovisning 2016 till kommunfullmäktige
  • VON § 2 Verksamhetsberättelse 2016 vård- och omsorgsnämnden
  • Kvalitetsberättelse Vård & Omsorg 2016
  • BSN § 6 Verksamhetsberättelse 2016 barn- och skolnämnden
  • UTN 5 § Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden
  • SAN § 12 Verksamhetsberättelse 2016 Social- och arbetsmarknadsnämnden
  • SBN § 4 Verksamhetsberättelse 2016, Samhällsbyggnadsnämnden
  • KFN § 4 Verksamhetsberättelse 2016, Kultur- och fritidsnämnd
  • MBN § 3 Godkännande av verksamhetsberättelse 2016
  • TSN § 3 Verksamhetsberättelse 2016, teknisk servicenämnd
  • Årsredovisning 2016 AB Bostäder i Lidköping
  • Årsredovisning 2016 För AKO fastigheter AB
  • Lidköpings Värmeverk AB Granskningsrapport 2016
  • Värmeverket Protokoll Styrelsemöte nr 1 2017
  • Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016, inkl. revisionsberättelse, Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
  • Protokoll styrelsemöte nr 1 2017, Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
  • Årsredovisning för räkenskapsåret 2016, Lidköping/Hovby Flygplats AB inkl revisionsberättelse
  • Protokoll styrelsemöte nr 1 2017 för Lidköping- Hovby Flygplats AB
  • Revisionsberättelse Destination Läckö-Kinnekulle AB
  • Årsredovisning 2016, Göliska IT
  • Sammanträdesprokoll Direktionen Göliska IT
  • Granskningsrapport PWC Göliska IT 2016
  • Revisionsberättelse med granskningsrapport 2016 Göliska IT
  • Årsredovisning 2016, Fastbit AB inklusive revisionsberättelse
  • Styrelseprotokoll, Fastbit AB
  • Årsredovisning för räkenskapsåret 2016, Lidköpings Värmeverk AB, delvis undertecknad inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
  • Årsredovisning 2016, Destination Läckö-Kinnekulle AB
  • Granskningsrapport för år 2016, Destinations Läckö-Kinnekulle AB
   
 • 12.Revisionsberättelse Lidköpings kommun 2016 (KS 2017/171)
   
 • 13.Taxa för upplåtelse av offentlig plats under Power Big Meet (KS 2017/147)
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 58 Taxa för upplåtelse av offentlig plats under Power Big Meet
  • Tjänsteskrivelse taxor för upplåtelse av offentlig plats vid arrangemanget Power Big Meet
  • SBN § 32 Taxor för upplåtelse av offentlig plats vid arrangemanget Power Big Meet
  • Avgift vid upplåtelse av offentliga plats from 20150101
  • Prislista för försäljare Göteborgs kultur kalas 2017
   
 • 14.Deltaljplan för del av sävare 8:8 Vinninga, gamla Lidköpingsvägen (KS 2015/490)
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 48 Detaljplan för del av Sävare 8:8 Vinninga, Lidköpings kommun, Gamla Lidköpingsvägen
  • Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Sävare 8:8 Vinninga
  • SBN §7 Detaljplan för Sävare 8:8
  • Antagandehandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Sävare 8:8 Vinninga
  • Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Sävare 8:8 Vinninga med Bilagor
  • Plankarta Detaljplan för del av Sävare 8:8 Vinninga
   
 • 15.Svar på motion (M) underlätta för unga att ta del av den politiska debatten (KS 2015/501)
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 45 Svar på motion (M) Underlätta för unga att ta del av den politiska debatten – efter återremiss
  • Tjänsteskrivelse Svar på motion Underlätta för unga att ta del av den politiska debatten (efter återremiss)
  • UTN § 111 Yttrande motion (M) underlätta för unga att ta del av den politiska debatten
  • KS § 145 Svar på motion (M) underlätta för unga att ta del av den politiska debatten
  • UTN § 18 Yttrande över Motion om att underlätta för unga att ta del av den politiska debatten (UTN 2015/252)
  • Motion (M) underlätta för unga att ta del av den politiska debatten
   
 • 16.Svar på motion (L) om barnets rättigheter i Lidköpings kommun (KS 2016/215)
  Beslutsunderlag
  • KSAU § 44 Svar på motion (L) Barnets rättigheter i Lidköpings kommun
  • Tjänsteskrivelse Svar på motion (L) barnets rättigheter i Lidköpings kommun
  • BSN § 125 Motion barnets rättigheter
  • UTN § 98 var på motion (L) om barnets rättigheter i Lidköpings kommun
  • KFN § 110 Remissvar ang. motion om barns rättigheter
  • Yrkande till punkten Remissvar ang. Liberalernas motion om barns rättigheter - KFN § 110
  • SAN § 91 Svar på motion - barnets rättigheter i Lidköpings kommun
  • VON § 76 Yttrande över motion (L) gällande barnets rättigheter i Lidköping
  • SBN § 141 Motion Barnets rättigheter i Lidköpings kommun
  • TSN § 60 Motion angående barnets rättigheter i Lidköping
  • MBN § 186 Motion (L) om barnets rättigheter i Lidköpings kommun
  • Motion: Barnets rättigheter i Lidköpings kommun
   
 • 17.Inkomna motioner
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval 2017 (KS 2017/45)
   
 • 19.Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Lidköping (KS 2017/148)
   
 • 20.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF mars 2017 (KS 2017/34)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna medborgarförslag KF 27 mars 2017
  • Medborgarförslag: Förlängning av gångväg från Hyacintvägen KS 2017/181
  • Medborgarförslag: Bilaga förlängning av gångväg Hyacintvägen KS 2017/181
  • Medborgarförslag: Förslag på användning av gamla lokstallet (KS 2017/188)
  • Medborgarförslag: namn eller nummer på gång- och cykelvägar att kunna orientera sig KS 2017/180
   
 • 21.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 mars 2017 (KS 2017/36)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av besvarade medborgarförslag
  • SBN § 39 Svar på medborgarförslag: Flytta skjutbanorna från Råda ås
  • SBN § 40 Svar på medborgarförslag: Stäng skjutbanan vid Ljunghed
  • SBN § 41 Svar på medborgarförslag: Önskemål om hundrastgård vid Ljunghed/Majåker
  • SBN § 42 Svar på medborgarförslag: Soptunnor utefter Strandvägen bör förses med lock
  • SBN § 43 Svar på medborgarförslag: Asfaltera gång- och cykelstingen mellan Framnäs - Gamla båtgården
  • SBN § 44 Svar på medborgarförslag: Förbättrad skyltning vid Östra Sannorna
  • TSN § 27 Svar på medborgarförslag: Mer återvinning i Lidköping
  • TSN § 26 Svar på medborgarförslag: Containers för trädgårdsavfall
   
 • 22.Övrigt, avslutning
   
2017-02-27 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag Gustav Edvinsson (S) och Frida Nilsson (C).
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
  • Fråga om bidrag / stöd till föreningar som jobbar med integration av nysvenskar
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall angående bostadsförsörjning
   
 • 7.Information från Samordningsförbundet Västra Skaraborg
  Förbundschef Christel Martinsson och projektledare Elin Süttenbach
   
 • 8.Nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse (KS 2016/256)
  Beslutsunderlag
  • KS §10 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse
  • KSAU § 8 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse
  • Tjänsteskrivelse Nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse
  • Bilaga 32 Hälso- och sjukvårdsavtalet
  • VON § 1 Yttrande till kommunfullmäktige över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal giltigt fr o m 1 april 2017 t o m 31 december 2020
  • SAN § 122 Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
  • Västkoms Styrelse § 50 Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
  • Protokollsutdrag § 96 Hälso- och sjukvårdsavtal
  • KSAU § 249 Information om förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal
   
 • 9.Revidering av reglemente för utbildningsnämnden (KS 2016/451)
  Beslutsunderlag
  • KS § 11 Revidering av reglemente för utbildningsnämnden
  • KSAU § 9 Revidering av reglemente för utbildningsnämnden
  • Tjänsteskrivelse - Revidering av utbildningsnämndens reglemente
  • Reglemente utbildningsnämnden med föreslagna ändringar
  • UTN § 118 Ändring i utbildningsnämndens reglemente
   
 • 10.Revidering av reglemente för barn- och skolnämnden (KS 2017/87)
  Beslutsunderlag
  • KS § 12 Revidering av reglemente för barn- och skolnämnden
  • KSAU § 10 Revidering av reglemente för barn- och skolnämnden
  • Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för barn- och skolnämnden
  • Reglemente för barn- och skolnämnden med föreslagna ändringar
   
 • 11.Svar på motion (SD) om införandet av ett gemensamt föreningsstödsregister och regelverk (KS 2016/197)
  Beslutsunderlag
  • KS § 14 Svar på motion (SD) om införandet av ett gemensamt föreningsstödsregister och regelverk
  • KSAU § 20 Svar på motion (SD) om införandet av ett gemensamt föreningsstödsregister och regelverk
  • Tjänsteskrivelse svar på motion införandet av gemensamt föreningsstödsregister och regelverk
  • Motion (SD) om införande av gemensamt föreningsstödsregister och regelverk
   
 • 12.Medfinansiering gång- och cykelväg till Vinninga längs väg 2611, etapp 2 (KS 2017/81)
  Beslutsunderlag
  • KS § 15 Medfinansiering – för gång- och cykelväg till Vinninga längs väg 2611, etapp 2, Lidköpings kommun
  • KSAU § 16 Medfinansiering – för gång- och cykelväg till Vinninga längs väg 2611 etapp 2 Lidköpings kommun
  • Tjänsteskrivelse Medfinansiering för gång- och cykelväg till Vinninga längs väg 2611 etapp 2
  • Brev till kommunerna om beslutade gc-vägar VGR
  • Avtalsförslag GC-väg längs väg 2611 etapp 2
  • Förslag till prioriterade cykelvägar VG-län 2016-2020
  • Förslag till prioriterade cykelvägar VG-län 2016-2020, bilaga 1 o 2
   
 • 13.Inkomna motioner
   
 • 14.Inkommen motion (SD) om förbud av heltäckande slöja för kommunanställda i Lidköping
   
 • 15.Motion (C) om träbyggnadsstrategi
   
 • 16.Motion (L) om välfärdsbokslut för personer över 65 år
   
 • 17.Entledigande och fyllnadsval 2017 (KS 2017/45)
   
 • 18.Nomineringar till styrelse och valberedning för Coompanion Skaraborg (KS 2017/146)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse nomineringar till styrelse och valberedning för Coompanion Skaraborg
  • Coompanion nomineringar till styrelsen och valberedningen, inför årsstämman 2017
   
 • 19.Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Lidköping (KS 2017/148)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Lidköping
   
 • 20.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 27 februari 2017 (KS 2017/34)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning inkomna medborgarförslag KF 27 februari 2017
  • Medborgarförslag: Gratis transport till konserthuset i Vara (KS 2016/456)
  • Medborgarförslag: Önskemål om utegym och elljusspår i Sjölunda (KS 2017/101)
  • Medborgarförslag: Ordna ett utegym med löparspår i Sjölunda (KS 2017/102)
  • Medborgarförslag: Anropsstyrd trafik med taxi i Lidköping för att lösa problemet med för få turer och tomma bussar (KS 2017/103)
  • Medborgarförslag: Bygg glastunnel över spårområdet vid Lidköpings Resecentrum (KS 2017/124)
   
 • 21.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 februari 2017 (KS 2017/35)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av besvarade medborgarförslag KF 27 februari 2017
  • UTN § 2 Protokollsutdrag Medborgarförslag IT-utbildningar på Campus Lidköping (KS 2016/344)
  • KS § 16 Medborgarförslag om subventionerade busskort för ungdomar på sommaren
  • KS § 17 Medborgarförslag Utöka linjesträckningen på servicelinje 9
  • SBN § 13 Medborgarförslag övergångsställe vid Rudenschöldsskolan samt ombyggnad av rondellen (KS 2016/369)
  • SBN § 14 Medborgarförslag. Erbjud färdtjänstresenärer möjligheten att få egenavgiften fakturerad (KS 2016/341)
  • SBN § 15 Medborgarförslag om grusad gångväg mellan Sockerbruksgatan och träbron över Svartebäcken (KS 2016/454)
  • SBN § 16 Medborgarförslag. Ny bro över Ullersund (KS 2016/432)
  • SBN §18 Medborgarförslag Långbrygga vid Villabadet (KS 2016/291)
  • SBN §19 Medborgarförslag Staket Strandgatan (KS 2016/296)
  • SBN § 20 Medborgarförslag bättre belysning vid övergångsställen (KS 2015/519)
  • SBN § 21 Medborgarförslag – Belysningsstolpe vid lekplats 411, Råda Mosse (KS 2016/364)
  • SBN § 22 Medborgarförslag. Önskemål om bänkar utefter Lidan, norr om hotell Sköldmön (KS 2016/399)
  • SBN § 23 Medborgarförslag. Rökförbud på allmänna platser inklusive bostadsområden (KS 2016/294)
   
 • 22.Anmälningar KF 27 februari 2017 (KS 2017/12)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse anmälningar KF 27 februari 2017
  • Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gällande IFO Rapporteringsperiod: kvartal 4
  • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
   
 • 23.Övrigt, avslutning
   
 • 24.Motion (L) om minnessten för FN-veteraner
   
2017-01-23 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Information om ny polisorganisation Tf lokalpolisområdeschef Fredrik Malm och polisområdeschef för Skaraborg Helena
  Trolläng
   
 • 7.Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation (KS 2016/370)
  Beslutsunderlag
  • KS § 233 Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
  • KSAU § 274 Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
  • Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
  • TSN § 83 Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
  • TSN Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
  • Checklista hållbarhetsbedömning Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation koncept 1
  • Investeringsblankett Koncept 1 - Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
  • Kommentarer till investeringsblankett Koncept 1 - Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
  • MKU § 31 Information om förslag till koncept för nytt reningsverk
  • KSAU § 235 Information om finansiering av nytt avloppsreningsverk vid Ekestubben/Kartåsen
   
 • 8.Infrastruktur VA Lidköping - Tun (KS 2016/340)
  Beslutsunderlag
  • KS § 234 Infrastruktur VA Lidköping - Tun
  • KSAU § 275 Infrastruktur VA Lidköping - Tun
  • Tjänsteskrivelse Infrastruktur VA Lidköping - Tun
  • TSN § 84 ledningsbyggnation VA Lidköping-Tun
  • TSN Tjänsteskrivelse Ledningsbyggnation Lidköping Tun
  • Investeringkalkyl Intrastruktur VA, Lidköping-Tun (paragraf 6 områden)
   
 • 9.Bildande och köp av dotterbolag i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB (KS 2016/448)
  Beslutsunderlag
  • KS § 231 Bildande och köp av dotterbolag i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
  • KSAU § 284 Bildande och köp av dotterbolag i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
  • Tjänsteskrivelse bildande och köp av dotterbolag Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
  • Skrivelse till KF om bildande av bolag
  • Avsiktsförklaring - Företagsflytt i Lidköping (Micore Plast AB)
  • KF § 139 Ändring avsiktsförklaring Micore Plast AB
   
 • 10.Bildande av delägt intresseföretag till AB Bostäder i Lidköping (KS 2016/317)
  Beslutsunderlag
  • KS § 232 Bildande av delägt intresseföretag till AB Bostäder i Lidköping
  • KSAU § 286 Bildande av delägt intresseföretag till AB Bostäder i Lidköping
  • Reviderad tjänsteskrivelse Bildande av delägt intresseföretag i AB Bostäder i Lidköping
  • Bolagsordning Entré Syd
  • Aktieägaravtal Entré Syd
  • Strategi med hållpunkter för utveckling kv Uranus & Vulcanus Entré Syd
  • KF §145 Godkännande av avsiktsförklaring för exploatering av kvarteren Vulcanus och Uranus
  • Avtal om markanvisning signerad
  • Avsiktsförklaring signerad 2015-09-09
   
 • 11.Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019 (KS 2016/442)
  Beslutsunderlag
  • KS § 244 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019
  • KSAU § 288 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019
  • Tjänsteskrivelse - Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019
  • Förslag till Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019
  • Protokollsutdrag angående trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019
   
 • 12.Medlemskap i Gästhamnar i Vänern Ekonomisk förening (KS 2016/418)
  Beslutsunderlag
  • KS § 242 Medlemskap i Gästhamnar i Vänern Ekonomisk förening
  • KSAU § 270 Medlemskap i Gästhamnar i Vänern Ekonomisk förening
  • Tjänsteskrivelse Medlemskap i Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening
  • Medlemsförteckning oktober 2016
  • Stadgar - Gästhamnar i Vänern Ek för
   
 • 13.Utbetalning av partistöd 2017 (KS 2016/400)
  Beslutsunderlag
  • KS § 246 Utbetalning av partistöd 2017
  • KSAU § 287 Utbetalning av partistöd 2017
  • Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd 2017
   
 • 14.Slutredovisning av offentlig toalett i centrum (IS 2016/103)
  Beslutsunderlag
  • KS § 243 Slutredovisning av offentlig toalett i centrum
  • KSAU § 266 Slutredovisning av offentlig toalett i centrum
  • Tjänsteskrivelse - Slutredovisning offentliga toaletter i centrum
  • Kalkyl, slutredovisning offentlig toalett i centrum
   
 • 15.Inkomna motioner
   
 • 16.Entledigande och fyllnadsval 2017 (KS 2017/45)
  Beslutsunderlag
  • Länsstyrelsens protokoll 2016-12-22 ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
   
 • 17.Val av styrelse och ombud till Lidköpings Vänerlogistik AB (KS 2016/481)
   
 • 18.Val av styrelseledamöter i Entré Syd Lidköping AB (KS 2016/482)
   
 • 19.Val av ombud till Netwest Sweden AB (KS 2017/77)
   
 • 20.Val av ombud till Svenska Stadsnätsföreningen (KS 2017/78)
   
 • 21.Val av ombud till Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening (KS 2017/79)
   
 • 22.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 23 januari 2017 (KS 2017/34)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 23 januari 2017
  • Medborgarförslag: Ersätta parkeringsautomater med P-skiva i Lidköping (KS 2016/461)
  • Medborgarförslag: Förebygga övervikt och fetma hos barn (KS 2016/467)
  • Medborgarförslag: Lidköpings kommun borde byta namn till Jarlehus kommun (KS 2016/488)
  • Komplettering till medborgarförslag angående namnbyte på Lidköpings kommun (KS 2016/488)
   
 • 23.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 23 januari 2017 (KS 2017/44)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 23 januari 2017
  • BN § 169 Svar på medborgarförslag löparspår vid Sjölunda (KS 2016/261)
  • SBN § 168 Svar på medborgarförslag. Motionsspår i Stenhammar/Sjölunda (KS 2016/250)
  • SBN § 175 Svar på medborgarförslag cykelväg från Mellby till Lidköping (KS 2016/322)
   
 • 24.Anmälningar KF 23 januari 2017 (KS 2017/21)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse Anmälningar KF 23 januari 2017
  • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
   
 • 25.Övrigt, Avslutning
   
2016-12-12 14:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Jonas Krantz (S) och Rasmus Möller (M)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Fråga ställd till ordförande i social- och
  arbetsmarknadsnämnden Lena O Jenemark (KS 2016/403)
  Beslutsunderlag
  • Fråga ställd till ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden Lena O Jenemark
   
 • 6.Slutredovisning omställning Ågårdens vårdcentrum ÅVC (IS 2016/97)
  Beslutsunderlag
  • KS § 212 Slutredovisning omställning Ågårdens vårdcentrum ÅVC
  • KSAU § 243 Slutredovisning omställning Ågårdens vårdcentrum ÅVC
  • Tjänsteskrivelse slutredovisning omställning Ågårdens vårdcentrum ÅVC
  • Kostnadssammanställning slutredovisning ÅVC 2016
   
 • 7.Slutredovisning byggnation ersättning för paviljong vid Månesköldskolan (IS 2014/82)
  Beslutsunderlag
  • KS § 213 Slutredovisning byggnation ersättning för paviljong vid Månesköldskolan
  • KSAU § 244 Slutredovisning byggnation ersättning för paviljong vid Månesköldskolan
  • Tjänsteskrivelse slutredovisning, byggnation av ersättning för paviljong vid Månesköldskolan
  • Kalkyl, slutredovisning Ersättning för paviljong Månesköldskolan
   
 • 8.Sponsringspolicy för Lidköpings kommun (KS 2016/318)
  Beslutsunderlag
  • KS § 214 Sponsringspolicy för Lidköpings kommun
  • KSAU § 252 Sponsringspolicy för Lidköpings kommun
  • Tjänsteskrivelse sponsringspolicy för Lidköpings kommun
  • Sponsringspolicy 2017
  • KSAU § 227 Information om sponsringspolicy för Lidköpings kommun
   
 • 9.Svar på motion (V) om sjysta villkor och vita jobb (KS 2016/253)
  Beslutsunderlag
  • KS § 215 Svar på motion (V) om sjysta villkor och vita jobb
  • KSAU § 259 Svar på motion (V) om sjysta villkor och vita jobb
  • Tjänsteskrivelse svar motion om sjysta villkor och vita jobb
  • Vita jobb-modellen Malmö stad
  • Motion om sjysta villkor och vita jobb vid kommunal upphandling
   
 • 10.Investeringsbudget 2018-2020 (KS 2016/51) (Med Luciafirande 88 min in i ljudfilen)
  Beslutsunderlag
  • KS § 217 Investeringsbudget 2018-2020
  • Yrkande S V och MP investeringsbudget 2018-2020
  • Yrkande M C L och KD investeringsplan 2018-2020
  • KSAU § 254 Investeringsbudget 2018-2020
  • Tjänsteskrivelse investeringsbudget 2018-2020
  • Rapport investeringar 2018-2020
  • Investeringar SPB 2018-2020 nämndernas förslag till investeringar, sammanställning
  • SBN § 138 Investeringsbudget 2018-2020, samhällsbyggnadsnämnden
  • Investeringsbudget 2018-2020, samhällsbyggnadsnämnden
  • KFN § 102 Investeringsbudget 2018-2020, kultur- och fritidsnämnd
  • KFN § 102 Protokollsanteckning till investeringsbudget 2018-2010, kultur- och fritidsnämnden
  • Investeringsbudget 2018-2020, kultur- och fritidsnämnd
  • Intern Service Rapport investeringsbudget till investeringsberedningen 2018-2020
  • Projektering ny förskola Lidköping 2020 Investeringskalkyl 33 år 2018-2020
  • Omklädningsrum RT Investeringskalkyl 20 år 2018-2020
  • Lärmiljöutveckling B&S Investeringskalkyl 20 år 2018-2020
  • SAN § 93 Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 social- och arbetsmarknadsnämnden
  • Investeringsbudget 2018-2020 social- och arbetsmarknadsnämnden
  • RN § 26 Investeringsbudget 2018-2020
  • Investeringsbudget 2018-2020 räddningsnämnden
  • TSN § 74 Investeringsbudget 2018-2020
  • Investeringsbudget 2018-2020, teknisk servicenämnd
   
 • 11.Finansiering riksväg 44 (KS 2016/396)
  Beslutsunderlag
  • KS § 219 Finansiering riksväg 44
  • KSAU § 256 Finansiering riksväg 44
  • Tjänsteskrivelse finansiering riksväg 44
   
 • 12.Inkomna motioner
   
 • 13.Entledigande och fyllnadsval 2016 (KS 2016/42)
   
 • 14.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2016 (KS 2016/32)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna medborgarförslag per 30 november 2016
  • Medborgarförslag om nybyggnad av bro över Ullersund (KS 2016/432)
  • Medborgarförslag om grusad gångväg mellan Sockerbruksgatan och träbron över Svartebäcken (KS 2016/454)
   
 • 15.Anmälningar KF 12 december 2016 (KS 2016/31)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse anmälningar KF 12 december 2016
  • Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, gällande IFO Rapporteringsperiod: kvartal 3 2016
   
 • 16.Övrigt, avslutning
   
2016-11-28 18:15

Kommunfullmäktige, exrainsatt

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Kjell Hedvall (S) och Bertil Jonsson. OBS! Direktjustering
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Strategisk plan och budget i detalj 2017-2019 - den kommunala skattesatsen (KS 2016/380)
  Beslutsunderlag
  • KS § 210 Strategisk plan och budget i detalj 2017-2019 - den kommunala skattesatsen
  • Yrkande M C L och KD strategisk plan och budget i detalj 2017-2019
  • Yrkande S V och MP strategisk plan och budget i detalj 2017-2019
  • Tjänsteskrivelse - Strategisk plan och budget i detalj 2017-2019 - begäran om extra sammanträde med kommunfullmäktige
  • KS § 194 Strategisk Plan och Budget 2017- 2019 i detalj
  • Tjänsteskrivelse strategisk plan och budget 2017-2019 i detalj
  • SPB 2017-2019 Nämndernas ramar omräknade till KF i november, 2019 2
  • SPB 2017-2019 Nämndernas ramar omräknade till KF i november, 2017- 2018 2
   
 • 5.Övrigt, avslutning
   
2016-11-21 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Jeanette Wångdahl (S) och Joakim Smedberg (SD)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Information om kollektivtrafikens styrning och utveckling i regionen Lidköping
  Representanter kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
   
 • 7.Svar på återremiss begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel (KS 2016/305)
  Beslutsunderlag
  • KS § 192 Svar på återremiss - Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel
  • KSAU § 230 Svar på återremiss - Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel
  • Tjänsteskrivelse juridisk utredning, stadgar samt ansökan om medel stiftelsen ITM
  • KF § 114 Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel
  • KS § 159 Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel
  • KSAU § 197 Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel
  • Tjänsteskrivelse - Begäran om yttrande och medel ITM
  • Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt begäran om medel
  • Balans och resultatrapport ITM
  • Budget ITM jan-dec 2017
  • PWC kommentarer balans resultatrapport ITM
   
 • 8.Strategisk plan och budget 2017-2019 i detalj (KS 2016/380)
  OBS! Denna punkt utgår på KF 2016-11-21. I stället kallas till ett nytt KF 2016-11-28 kl 18.15
  Beslutsunderlag
  • KS § 194 Strategisk Plan och Budget 2017-2019 i detalj
  • Tjänsteskrivelse strategisk plan och budget 2017-2019 i detalj
  • SPB 2017-2019 Nämndernas ramar omräknade till KF i november, 2019 2
  • SPB 2017-2019 Nämndernas ramar omräknade till KF i november, 2017-2018 2
  • Investeringsbudget och -plan 2017-2019, teknisk servicenämnd
   
 • 9.Upplåningsram internbanken 2017 (KS 2016/351)
  Beslutsunderlag
  • KS § 195 Upplåningsram internbanken 2017
  • KSAU § 224 Upplåningsram internbanken 2017
  • Tjänsteskrivelse (reviderad) upplåningsram internbanken 2017
   
 • 10.Detaljtaxa för VA 2017 (KS 2016/336)
  Beslutsunderlag
  • KS § 197 Detaljtaxa för VA 2017
  • KSAU § 232 Detaljtaxa för VA 2017
  • Tjänsteskrivelse detaljtaxa VA 2017
  • TSN § 56 Detaljtaxa VA 2017 inklusive bilagor detaljtaxor
   
 • 11.Detaljtaxa renhållningen 2017 (KS 2016/337)
  Beslutsunderlag
  • KS § 198 Detaljtaxa renhållningen 2017
  • KSAU § 233 Detaljtaxa renhållningen 2017
  • Tjänsteskrivelse (reviderad) detaljtaxa renhållningen 2017
  • Renhållningstaxa för Lidköpings kommun tillämpningar
  • Jämförelse sophämtningstaxa 2016-2017
  • Taxa för sophämtning 2017
  • TSN § 58 Detaljtaxa Renhållningen 2017
   
 • 12.Anslutningsavgift för fiberanslutning Lidköpings bredband 2017 (KS 2016/338)
  Beslutsunderlag
  • KS § 199 Anslutningsavgift för fiberanslutning Lidköpings bredband 2017
  • KSAU § 234 Anslutningsavgift för fiberanslutning Lidköpings bredband 2017
  • Tjänsteskrivelse anslutningsavgift för fiberanslutning Lidköpings bredband 2017
  • TSN § 57 Anslutningsavgift för fiberanslutning Lidköpings bredband 2017
  • Taxa för fiberanslutning Lidköpings bredband 2017
   
 • 13.Svar på återremiss nya utökade verksamhetsområden, Råda källa/Råda mosse, Mellby samt Sjölunda (KS 2015/442)
  Beslutsunderlag
  • KS § 200 Svar på återremiss nya, utökade verksamhetsområden, Råda källa/Råda mosse, Mellby samt Sjölunda
  • KSAU § 236 Svar på återremiss nya, utökade verksamhetsområden, Råda källa/Råda mosse, Mellby samt Sjölunda
  • Tjänsteskrivelse svar på återremiss nya utökade verksamhetsområden Råda källa, Råda mosse, Mellby samt Sjölunda
  • Kartor över föreslagna nya utökade verksamhetsområden Råda källa/Råda mosse, Mellby samt Sjölunda
  • TSN § 4 Nya utökade verksamhetsområden, Råda källa/Råda mosse Mellby samt Sjölunda (TSN 2015/66)
  • KF § 230 Nya utökade verksamhetsområden, Råda källa/Råda mosse, Mellby samt Sjölunda
  • Bedömning av enskilda avloppsanläggningars standard
   
 • 14.Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats (KS 2016/205)
  Beslutsunderlag
  • KS § 201 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
  • KSAU § 238 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
  • Tjänsteskrivelse revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
  • SBN § 120 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
  • KSAU § 147 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
  • KSAU § 137 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
  • SBN § 61 Översyn av taxa och säsong för uteserveringar
  • SBN, Taxa för upplåtelse av offentlig plats
   
 • 15.Svar på motion (L) om fler vuxna i skolan (KS 2016/124)
  Beslutsunderlag
  • KS § 203 Svar på motion (L) om fler vuxna i skolan
  • KSAU § 239 Svar på motion (L) om fler vuxna i skolan
  • Tjänsteskrivelse svar på motion (L) om fler vuxna i skolan
  • BSN § 94 Motion om fler vuxna i skolan
  • UTN § 71 Yttrande över Motion om fler vuxna i skolan
  • Motion (L) om fler vuxna i skolan
   
 • 16.Svar på motion (SD) införande av låsta entrédörrar till förskolor och skolor i Lidköping kommun (KS 2016/116)
  Beslutsunderlag
  • KS § 204 Svar på motion (SD) införande av låsta entrédörrar till förskolor och skolor i Lidköping kommun
  • KSAU § 237 Svar på motion (SD) införande av låsta entrédörrar till förskolor och skolor i Lidköping kommun
  • Tjänsteskrivelse svar på motion (SD) införande av låsta entrédörrar till förskolor och skolor i Lidköping kommun
  • UTN § 70 Yttrande över Motion om att införa låsta entrédörrar till förskolor och skolor i Lidköpings kommun
  • BSN § 95 Motion införande av låsta entrédörrar till förskolor och skolor i Lidköpings kommun
  • Motion (SD) om införande av låsta entrédörrar till förskolor och skolor i Lidköpings kommun
   
 • 17.Inkomna motioner
   
 • 18.Entledigande och fyllnadsval 2016 (KS 2016/42)
   
 • 19.Redovisning av inkomna medborgarförslag per 9 november 2016 (KS 2016/32)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna medborgarförslag per 9 november 2016
  • Medborgarförslag: Förbättring av övergångställ vid Rudenschöldskolan (KS 2016/369)
  • Medborgarförslag: olika soptunnor för en utökad återvinning (KS 2016/371)
  • Medborgarförslag: Önskemål om hundrastgård vid Ljunghed/Majåker (KS 2016/389)
  • Medborgarförslag: Önskemål om bänkar/soffor mm utefter Lidan strax norr om Hotell Sköldmön (KS 2016/399)
  • Medborgarförslag: Utplacering av containrar höst och vår för trädgårdsavfall (KS 2016/407)
  • Medborgarförslag:Cykelbana mellan Askeslätt/Västra - Råda Mosse och Rådavallen (KS 2016/417)
  • Karta tillhörande medborgarförslag cykelbana mellan Askeslätt /Västra - Råda Mosse och Råda Vallen (KS 2016/417)
  • Medborgarförslag: Fler gatulampor mellan Råda Mosse och Askeslätt (KS 2016/419)
  • Karta tillhörande medborgarförslag fler gatulampor mellan Råda Mosse och Askeslätt (KS 2016/419)
  • Medborgarförslag : Förbättrad skyltning vid Östra Sannorna (KS 2016/415)
  • Medborgarförslag: Önskemål att cykel- och gångstigen mellan Framnäs badplats - Gamla båtgården ska asfalteras (KS 2016/422)
  • Medborgarförslag: Soptunnorna utefter Strandvägen bör förses med lock (KS 2016/297)
   
 • 20.Anmälningar KF 21 november 2016 (KS 2016/30)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse anmälningar KF 21 november 2016
  • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
   
 • 21.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 21 november 2016 (KS 2016/40)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av besvarade medborgarförslag KF 21 november 2016
  • SBN § 153 Svar på medborgarförslag – sandning av cykelvägar och gator (KS 2016/165)
   
 • 22.Övrigt, Avslutning
   
2016-10-24 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag Inga-Lill Hermansson (L) och Ryan Morten (S)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
  • Svante Hemberg: Fråga om kommunens hantering av flytten av Micore Plast AB
  • Eva Hallgren: Fråga om att lösa boendefrågan för flyktingar som önskar stanna i Lidköping när Migrationsverkets boenden stängs
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Delårsrapport 2 2016 (KS 2016/49)
  Beslutsunderlag
  • Delårsrapport 2 2016 till Kommunfullmäktige
  • KS § 183 Delårsrapport 2 2016
  • Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2016
  • Kommunens revisorer, delårsrapport 2 2016
  • Delårsrapport 2, 2016 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service
  • Delårsrapport 2 2016, överförmyndarverksamhet
  • Delårsrapport 2 2016 Intern Service
  • VON § 64 Delårsrapport 2 2016, vård- och omsorgsnämnden
  • Delårsrapport 2 2016, vård- och omsorgsnämnden
  • BSN § 104 Delårsrapport 2 2016, barn- och skolnämnden
  • Delårsrapport 2 2016, barn- och skolnämnden
  • TN § 92 Delårsrapport 2 2016, utbildningsnämnden
  • Delårsrapport 2 2016, utbildningsnämnden
  • SAN § 74 Delårsrapport 2 2016, social- och arbetsmarknadsnämnden
  • Delårsrapport 2 2016, social- och arbetsmarknadsnämnden
  • SBN § 108 Delårsrapport 2 2016, samhällsbyggnadsnämnden
  • Delårsrapport 2 2016, samhällsbyggnadsnämnden
  • MBN § 148 Delårsrapport 2 2016, miljö- och byggnämnden
  • Delårsrapport 2 2016, miljö- och byggnämnden
  • TSN § 54 Delårsrapport 2 2016, teknisk servicenämnd
  • Delårsrapport 2 2016, teknisk servicenämnd
  • KFN § 86 Delårsrapport 2 2016, kultur- och fritidsnämnden
  • Delårsrapport 2 2016, kultur- och fritidsnämnden
  • RN § 20 Delårsrapport 2 2016
  • Delårsrapport 2 2016 Räddningsnämnden
  • Delårsrapport 2 2016 AB Bostäder i Lidköping
  • Protokoll Delårsrapport 2 2016 Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
  • Delårsrapport 2 2016 Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
  • Delårsrapport 2 2016 Lidköpings Värmeverk
  • Delårsrapport 2 2016 Lidköpings Värmeverk, excel
  • Protokoll styrelsemöte nr 2 2016 Lidköpings-Hovby Flygplats AB
  • Delårsrapport 2 2016 Hovby Flygplats AB
  • Delårsrapport 2 2016 Göliska IT
  • Delårsrapport 2 2016 Destination Läckö-Kinnekulle AB
  • Delårsrapport 2 2016 Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB
  • Delårsrapport 2 2016 Tillväxt Lidköping
  • Delårsrapport 2 2016 Vänerhamn AB
  • Delårsrapport 2, 2016 - Fastbit
  • PWC:s granskning av delårsrapport oktober 2016
  • Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016-08-31
   
 • 7.Komplettering av beslut gällande tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband (KS 2016/158)
  Beslutsunderlag
  • KS § 184 Komplettering av beslut gällande tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband
  • KSAU § 219 Komplettering av beslut gällande tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband
  • Tjänsteskrivelse - Komplettering av beslut gällande tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband
  • KF § 73 Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband
   
 • 8.Ändring avsiktsförklaring Micore Plast AB (KS 2013/306)
  Beslutsunderlag
  • KS § 185 Ändring avsiktsförklaring Micore Plast AB
  • KSAU § 206 Ändring avsiktsförklaring Micore Plast AB
  • Tjänsteskrivelse - Ändring avsiktsförklaring Micore Plast AB
  • Avsiktsförklaring - Företagsflytt i Lidköping (Micore Plast AB)
  • Bilaga till avsiktsförklaring - Principskiss Micore
  • Bilaga till avsiktsförklaring - Förslagsritning 2 Plan 2011-12-22
  • Bilaga till avsiktsförklaring - Förslagsritning 2 Fasad 2011-12-22
  • Bilaga till avsiktsförklaring - Förslagsritning 3 Plan 2011-12-22
  • KF § 57 Exploatering Hamnstaden 1
   
 • 9.Slutredovisning Björkhaga äldrecenter och förskola. (IS 2016/93)
  Beslutsunderlag
  • KS § 187 Slutredovisning Björkhaga äldrecenter och förskola.
  • KSAU § 208 Slutredovisning Björkhaga äldrecenter och förskola.
  • Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Björkhaga
  • Ekonomisk kalkyl Björkhaga
   
 • 10.Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 13 oktober 2016 (KS 2016/368)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av obesvarade medborgarförslag per 13 oktober 2016
   
 • 11.Motionsbalans per 13 oktober 2016 (KS 2016/367)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse motionsbalans per 13 oktober 2016
   
 • 12.Entledigande och fyllnadsval 2016 (KS 2016/42)
   
 • 13.Val av styrelse och ombud till Pumpen i Lidköping AB (KS 2016/350)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse val av styrelse och ombud till Pumpen i Lidköping AB
  • Bolagsordning för Pumpen i Lidköping AB
   
 • 14.Inkomna motioner
   
 • 15.Redovisning av inkomna medborgarförslag per 11 oktober 2016 (KS 2016/32)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna medborgarförslag per 11 oktober 2016
  • Medborgarförslag: Utöka linjesträckning på servicelinje 9 (KS 2016/263)
  • Medborgarförslag: Gymnastiksal till Lilleskogsskolan (KS 2016/268)
  • Medborgarförslag: Bygg lång brygga på Villabadet (KS 2016/291)
  • Medborgarförslag: Rökförbud på allmänna platser inklusive bostadsområden (KS 2016/294)
  • Medborgarförslag: Angående staket Strandvägen-Strandgatan (KS 2016/296)
  • Medborgarförslag: Soptunnorna utefter Strandvägen bör förses med lock (KS 2016/297)
  • Medborgarförslag: Subventionerade busskort för ungdomar på sommaren (KS 2016/298)
  • Medborgarförslag: Flyttning av skjutbanorna (KS 2016/300)
  • Medborgarförslag: Stäng skjutbanan på Ljunghed-Majåker
  • Medborgarförslag: Cykelväg från Mellby till Lidköping
  • Medborgarförslag: Bokbuss i Filsbäck (KS 2016/334)
  • Medborgarförslag: Alla som reser med färdtjänst skall erbjudas alternativa betalningsmöjligheter (KS 2016/341)
  • Medborgarförslag: inrätta datautbildningar på Campus (KS 2016/344)
  • Medborgarförslag : Önskemål om uppsättning av gatlykta vid lekpark 411 Råda Mosse (KS 2016/364)
   
 • 16.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 24 oktober 2016 (KS 2016/39)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av besvarade medborgarförslag KF 24 oktober 2016
  • SBN § 147 Svar på Medborgarförslag om övergångsställe över Härenevägen (KS 2016/201)
  • BSN § 116 Medborgarförslag inköp av Life-Vac (KS 2016/95)
   
 • 17.Anmälningar KF 24 oktober 2016 (KS 2016/29)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse anmälningar KF 24 oktober 2016
  • Regionfullmäktige § 135 Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2015
   
 • 18.Övrigt, Avslutning
   
2016-09-26 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna! (Beklagar den dåliga ljudkvaliteten)
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare. Förslag: Irena Rodic (S) och Kerstin Bengtsson (SD)
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) om utvidgning av strandskyddsområden (KS 2016/321)
  Beslutsunderlag
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) om utvidgning av strandskyddsområden
  • Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) om utvidgning av strandskyddsområden
   
 • 6.Redovisning klimatbokslut Lidköpings Värmeverk AB VD Peter Johansson och Johan Sundberg, PROFU
   
 • 7.Information om internbanken (KS 2016/259) Ekonom Maria Åström
   
 • 8.Revidering av riktlinje för koncernens skuldförvaltning (KS 2016/138)
  Beslutsunderlag
  • KS § 158 Revidering av riktlinje för koncernens skuldförvaltning
  • KSAU § 182 Revidering av riktlinje för koncernens skuldförvaltning
  • Tjänsteskrivelse revidering av riktlinje för skuldförvaltning
  • Finanspolicy - Riktlinjer och ramar för skuldförvaltningen inom Lidköpings kommun
  • Remissvar - protokoll från styrelsemöte Lidköpings Näringslivsfastigheter
  • KSAU § 70 Revidering av riktlinje för koncernens skuldförvaltning
   
 • 9.Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel (KS 2016/305)
  Beslutsunderlag
  • KS § 159 Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel
  • KSAU § 197 Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt ansökan om medel
  • Tjänsteskrivelse - Begäran om yttrande och medel ITM
  • Begäran om yttrande angående ändringar i stiftelsen ITM:s stadgar samt begäran om medel
  • Balans och resultatrapport ITM
  • Budget ITM jan-dec 2017
  • PWC kommentarer balans, resultatrapport ITM
   
 • 10.Ny organisation samordnat boendestöd VOSA (KS 2016/284)
  Beslutsunderlag
  • KS § 164 Ny organisation samordnat boendestöd VOSA
  • KSAU § 198 Ny organisation samordnat boendestöd VOSA
  • Tjänsteskrivelse ny organisation samordnat boende VOSA
  • VON § 60 Samordnat boendestöd ny organisation inom VOSA
  • SAN § 62 Samordnat boendestöd ny organisation inom VOSA
  • Plan för ny organisation samordnat boendestöd inom VOSA
   
 • 11.Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden (KS 2016/286)
  Beslutsunderlag
  • KS §165 Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden
  • KSAU § 199 Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden
  • Tjänsteskrivelse - revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden
  • Reglemente vård- och omsorgsnämnden
   
 • 12.Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden (KS 2016/285)
  Beslutsunderlag
  • KS § 166 Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
  • KSAU § 200 Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
  • Tjänsteskrivelse - revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
  • Reglemente social- och arbetsmarknadsnämnden
   
 • 13.Komplettering av beslut gällande kommunal borgen för
  Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening (KS 2016/110)
  Beslutsunderlag
  • KS § 167 Komplettering av beslut gällande kommunal borgen för Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening
  • KSAU § 196 Komplettering av beslut gällande kommunal borgen för Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening
  • Tjänsteskrivelse - Komplettering av beslut gällande kommunal borgen för Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening
  • KF § 76 Ansökan kommunal borgen Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening
   
 • 14.Komplettering av beslut gällande kommunal borgen för Torpa vatten, avlopp och fiber ekonomisk förening (KS 2016/132)
  Beslutsunderlag
  • KS § 168 Komplettering av beslut gällande kommunal borgen för Torpa vatten, avlopp och fiber ekonomisk förening
  • KSAU § 195 Komplettering av beslut gällande kommunal borgen för Torpa vatten, avlopp och fiber ekonomisk förening
  • Tjänsteskrivelse - Komplettering av beslut gällande kommunal borgen för Torpa vatten, avlopp och fiber ekonomisk förening
  • KF § 78 Ansökan kommunal borgen Torpa vatten, avlopp och fiber ekonomisk förening
   
 • 15.Slutredovisning av investeringsbudget för Kontaktcenter i Stadshuset (IS 2016/90)
  Beslutsunderlag
  • KS § 169 Slutredovisning av investeringsbudget för Kontaktcenter i Stadshuset.
  • KSAU § 190 Slutredovisning av investeringsbudget för Kontaktcenter i Stadshuset.
  • Tjänsteskrivelse - Slutredovisning kontaktcenter.
  • 160812 Ekonomisk sammanställning Kontaktcenter
   
 • 16.Slutredovisningen Park-Gatas Förråd Sockerbruksgatan (IS 2016/71)
  Beslutsunderlag
  • KS § 140 Slutredovisningen Park-Gatas Förråd Sockerbruksgatan.
  • KSAU § 142 Slutredovisningen Park-Gatas Förråd Sockerbruksgatan.
  • Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Park-gata förråd Sockerbruksgatan
  • Slutredovisning kostnadsammanställning Park gata förråd Sockerbruksgatan.
   
 • 17.Slutredovisning om- och tillbyggnad av Örslösa skola (IS 2016/70)
  Beslutsunderlag
  • §141 KS Slutredovisning om- och tillbyggnad av Örslösa skola.
  • KSAU § 141 Slutredovisning om- och tillbyggnad av Örslösa skola.
  • Tjänsteskrivelse - Slutredovisning om- och tillbyggnad Örslösa skola/förskola
  • Slutredovisning, Kostnadsammanställning Örslösa skola
   
 • 18.Svar på motion (FP) om energibolag med flera alternativ (KS 2015/416)
  Beslutsunderlag
  • KS § 170 Svar på motion (FP) ”Energibolag med flera alternativ”
  • KSAU § 184 Svar på motion (FP) ”Energibolag med flera alternativ”
  • Svar på motion ”Energibolag med flera alternativ
  • TSN § 5 Motion (FP) ett energibolag med flera alternativ (TSN 2015/78)
  • Tjänsteskrivelse TSN motion (FP) ett energibolag med flera alternativ
  • Lidköpings Värmeverks svar på motion (FP) om ett energibolag med flera alternativ
  • Motion (FP) ett energibolag med flera alternativ
   
 • 19.Svar på motion (M) angående att kommunen upprättar en databas över gamla filmer och foton (KS 2014/465)
  Beslutsunderlag
  • KS § 171 Svar på motion (M) angående att kommunen upprättar en databas över gamla filmer och foton
  • KSAU § 183 Svar på motion (M) angående att kommunen upprättar en databas över gamla filmer och foton
  • Tjänsteskrivelse - Svar på motion (M) om upprättande av databas för gamla filmer och foton
  • KFN § 35 remissvar på motion om att upprätta en databas över gamla filmer och foton.
  • KFN § 85 Svar på motion om att upprätta en databas för gamla filmer och foton
  • Motion (M) om att kommunen upprättar en databas över gamla foton och filmer
   
 • 20.Svar på motion (C) angående verktyg för samåkning (KS 2015/521)
  Beslutsunderlag
  • KS § 172 Svar på motion (C) angående verktyg för samåkning
  • KSAU § 179 Svar på motion (C) angående verktyg för samåkning
  • Tjänsteskrivelse svar på motion angående verktyg för samåkning
  • Motion (C) angående verktyg för samåkning
   
 • 21.Svar på motion (SD) låt politiker bli delaktiga i integrationen av ensamkommande flyktingbarn (KS 2015/418)
  Beslutsunderlag
  • KS § 173 Svar på motion (SD) låt politiker bli delaktiga i integrationen av ensamkommande flyktingbarn
  • KSAU § 185 Svar på motion (SD) låt politiker bli delaktiga i integrationen av ensamkommande flyktingbarn
  • Tjänsteskrivelse svar på motion Låt poliker bli delaktiga i mottagandet
  • SAN § 8 Yttrande över motion om att låta politiker bli delaktiga i integrationen av ensamkommande flyktingbarn (SAN 2015/227)
  • Motion (SD) låt politiker bli delaktiga i integrationen av ensamkommande flyktingbarn
   
 • 22.Svar på motion (SD) förbättra situationen för kommunens hemlösa (KS 2015/500)
  Beslutsunderlag
  • KS § 174 Svar på motion (SD) förbättra situationen för kommunens hemlösa
  • KSAU § 193 Svar på motion (SD) förbättra situationen för kommunens hemlösa
  • Tillägg till motionssvaret, förbättra situationen för kommunens hemlösa
  • Tjänsteskrivelse - Svar på motion (SD) förbättra situationen för kommunens hemlösa
   SAN § 36 Remissvar angående motion om förbättra situationen för kommunens hemlösa.
  • Socialstyrelsens definition av hemlösa
  • Motion (SD) förbättra situationen för kommunens hemlösa
   
 • 23.Svar på motion (V) om hållbar certifierad palmolja i Lidköpings kommuns verksamheter (KS 2015/514)
  Beslutsunderlag
  • KS § 146 Svar på motion (V) om hållbar certifierad palmolja i Lidköpings kommuns verksamheter
  • KSAU § 152 Svar på motion (V) om hållbar certifierad palmolja i Lidköpings kommuns verksamheter
  • Tjänsteskrivelse - Svar på motion (V) hållbar certifierad palmolja i Lidköpings kommuns verksamheter
  • Motion (V) hållbartcertifierad palmolja i Lidköping kommuns verksamheter
   
 • 24.Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2015 (KS 2016/237)
  Beslutsunderlag
  • KS §149 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2015
  • KSAU § 160 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2015
  • Tjänsteskrivelse - Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och godkännande av årsredovisning 2015
  • TFV § 227 Protokollsutdrag
  • Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst
  • Bilaga till årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst
  • Bilaga PM avseende årsredovisning 2015 Tolkförbundet Väst
  • Revisionsberättelse 2015 för Tolkförmedling Väst
  • Redovisning av intern kontroll 2015 för Tolkförmedling Väst
  • Revision av delårsrapport jan-aug 2015, Tolkförmedling Väst
  • Revision av delårsrapport jan-aug 2015, Tolkförmedling Väst
   
 • 25.Entledigande och fyllnadsval 2016 (KS 2016/42)
   
 • 26.Val av suppleant i Stolastiftelsen (KS 2016/327)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse val av ny suppleant Stolastiftelsen
   
 • 27.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 2016 (KS 2016/32)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna medborgarförslag per 14 september 2016
  • Medborgarförslag: Utöka linjesträckning på servicelinje 9 (KS 2016/263)
  • Medborgarförslag: Gymnastiksal till Lilleskogsskolan (KS 2016/268)
  • Medborgarförslag: Bygg lång brygga på Villabadet (KS 2016/291)
  • Medborgarförslag: Rökförbud på allmänna platser inklusive bostadsområden (KS 2016/294)
  • Medborgarförslag: Angående staket Strandvägen-Strandgatan (KS 2016/296)
  • Medborgarförslag: Soptunnorna utefter Strandvägen bör förses med lock (KS 2016/297)
  • Medborgarförslag: Subventionerade busskort för ungdomar på sommaren (KS 2016/298)
  • Medborgarförslag: Flyttning av skjutbanorna (KS 2016/300)
  • Medborgarförslag: Stäng skjutbanan på Ljunghed-Majåker
  • Medborgarförslag: Cykelväg från Mellby till Lidköping
   
 • 28.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 26 september 2016 (KS 2016/38)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av besvarade medborgarförslag KS 26 september 2016
  • KS § 147 Svar på medborgarförslag angående idrottshallar vid skolbyggnation (IS 2016/72)
  • KS § 148 KS Svar på medborgarförslag om översyn av linjesträckningen och hållplatserna för stadstrafiken (KS 2016/166)
  • BSN § 85 Svar på medborgarförslag: Arbetskläder i förskolan (KS 2016/82)
  • SBN § 95 Svar på medborgarförslag: Parkerings förbud på västra sidan av Djurgårdsgatan (KS 2016/76)
  • SBN § 96 Svar på medborgarförslag: Cykelväg Sandtagsvägen Råda mot DINA-planen (KS 2015/468)
  • SBN § 97 Svar på medborgarförslag: Uppmuntra och underlätta gång- och cykelframfarten inom Lidköpings kommun (KS 2016/69)
  • SBN § 100 Svar på medborgarförslag: Gångvägen mellan Fredriksdalsparken och Majorsallén 42 (KS 2016/156)
  • SAN § 83 Organisera vänskapsutbyte mellan Lidköpingsbor och nyanlända från andra länder (KS 2015/392)
  • BSN § 99 Svar på medborgarförslag: Personal under tjänstgöring inom kommunens verksamhet, förskola och pedagogisk omsorg ska bära namnbricka (KS 2016/210)
  • SBN § 128 Svar på medborgaförslag, hundrastgård Ljunghed (KS 2016/254)
  • SBN § 119 Svar på medborgarförslag: Undergång Sjölundavägen (KS 2016/209
  • SBN § 118 Svar på medborgarförslag: Cykelställ vid Sjölunda busshållplats (KS 2016/217)
  • SBN § 116 Svar på medborgarförslag: Förbättra säkerheten på Majorsallén vid Lidåkers skola och förskola (KS 2016/255)
  • SBN § 117 Svar på medborgarförslag: Cykelställ samt papperskorg på busshållplatsen vid Storeberg (KS 2016/230)
  • KS § 175 Svar på medborgarförslag om operation giftfri förskola (KS 2015/449)
  • KS § 176 Svar på medborgarförslag ”Biolog, naturpedagog, ranger för UNESCOs Biosfärsområde” (KS 2016/394)
  • KS § 177 Svar på medborgarförslag rörelsesensorer i kommunens lokaler (IS 2016/82)
   
 • 29.Anmälan KF 26 september 2016 (KS 2016/28)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse anmälningar KF 26 september 2016
  • Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst, § 235 Tillsättning av förbundschef
  • VON § 50 Äldreomsorgsplan 2016 - 2020
  • Äldreomsorgsplan 2016-2020
  • Skrivelse från kommunens revisorer rörande stiftelser som förvaltas av Lidköpings kommun
  • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
  • Angående ej verkställt beslut enligt SoL, kvartal 2 2016
  • VON 2016/110 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • BSN § 72 Barn- och elevplan
  • Barn- och elevplan 2016-2022
   
 • 30.Övrigt, avslutning
   
2016-06-20 10:00

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
  Förslag till justerare: Roger Ahlén (S) och Maria Lantz (M).
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Interpellationer och frågor
   
 • 5.Delårsrapport 1, 2016 (KS 2016/47)
  Beslutsunderlag
  • KS § 111 Delårsrapport 1 2016
  • Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2016
  • Delårsrapport 1 2016, Lidköpings kommun
  • Delårsrapport 1 2016 Överförmyndarverksamhet
  • Delårsrapport 1 2016, Kommunstyrelsen exklusive Intern Service
  • Delårsrapport 1 2016 i detalj Kommunstyrelsen exklusive Intern Service
  • Delårsrapport 1 2016 Intern Service
  • VON § 14 Budgetuppföljning t o m 29 februari 2016, effektiviseringar för att uppnå budgetbalans samt hemställan om utökad driftbudget 2016
  • VON § 48 Delårsrapport 1 2016
  • Delårsrapport 1 2016 Vård- och Omsorgsnämnden
  • BSN § 54 Delårsrapport 1 2016
  • Delårsrapport 1 2016 Barn- och skolnämnden
  • UTN § 57 Delårsrapport 1 2016
  • Delårsrapport 1 2016 Utbildningsnämnden
  • SAN § 48 Delårsrapport 1 2016
  • Delårsrapport 1 2016 Social- och arbetsmarknadsnämnd
  • SBN §70 Delårsrapport 1 2016
  • Delårsrapport 1 2016 Samhällsbyggnadsnämnden
  • TSN § 34 Delårsrapport 1 2016
  • Delårsrapport 1 2016 Teknisk servicenämnd
  • KFN § 47 Delårsrapport 1 2016
  • Delårsrapport 1 2016 Kultur- och fritidsnämnden
  • MBN § 91 Delårsrapport 1 2016
  • RN § 17 Delårsrapport 1 2016 Räddningsnämnden
  • Delårsrapport 1 Räddningsnämnden
  • AB Bostäder i Lidköping, Månadsrapport 160430
  • Lidköpings Näringslivsfastigheter AB Månadsrapport april -16 NLF
  • Delårsrapport 1 2016 Värmeverket
   
 • 6.Strategisk plan och budget 2017-2019 (KS 2016/45)
  Beslutsunderlag
  • KS § 112 Strategisk plan och budget 2017-2019
  • Tjänsteskrivelse strategisk plan och budget 2017-2019, kommunfullmäktige
  • Strategisk plan och budget 2017-2019, kommunfullmäktige
  • Trespaltaren till KF 20 Juni 2016
  • Budget 2017 samt strategisk plan för ekonomin åren 2018-2019, Allianspartierna i Lidköping
  • Förslag till drifts- och investeringsbudget 2017-2019, Sverigedemokraterna
  • KS § 87 Strategisk plan och budget för kommunstyrelsen 2017-2019, exklusive Intern Service
  • Strategisk plan och budget 2017-2019, Kommunstyrelsen exkl Intern service
  • Strategisk plan och budget 2017-2019 Överförmyndarverksamhet
  • KS § 86 Strategisk plan och budget för Intern Service 2017-2019
  • Strategisk plan och budget 2017-2019 Intern Service
  • VON § 24 Strategisk plan och budget 2017-2019, Vård- och omsorgsnämnden
  • Strategisk plan och budget 2017-2019 Vård- och omsorgsnämnden
  • BSN § 40 Strategisk plan och budget 2017-2019, Barn- och skolnämnden
  • Protokollsanteckning från Alliansen till BSN § 40, SPB 2017-2019
  • Strategisk plan och budget 2017-2019, Barn- och skolnämnden
  • Sammanvägda indikatorer, Indikatorer och Nyckeltal. Barn & Skola
  • UTN § 38 Strategisk plan och budget 2017-2019, Utbildningsnämnden
  • Strategisk plan och budget i detalj 2017-2019, Utbildningsnämnden
  • SAN § 38 Strategisk plan och budget 2017-2019, Social- och arbetsmarknadsnämnden
  • Strategisk plan och budget 2017-2019, Social- och arbetsmarknadsnämnden
  • Strategisk plan och budget 2017-2019, Ramutökning enl. bilaga 1, Social- och arbetsmarknadsnämnden
  • SBN § 53 Strategisk plan och budget 2017-2019, Samhällsbyggnadsnämnden
  • Strategisk plan- och budget 2017-2019, Samhällsbyggnadsnämnden
  • TSN § 22 Strategisk plan och budget 2017-2019,Teknisk servicenämnd
  • Strategisk plan och budget 2017-2019, teknisk servicenämnd
  • KFN § 22 Strategisk plan och budget 2017-2019, Kultur- och fritidsnämnden
  • Protokollsanteckning från Alliansen till KFN § 22 SPB 2017-2019
  • MBN § 62 Strategisk plan och budget 2017-2019, Milj- och byggnämnden
  • Strategisk plan och budget 2017-2019, Miljö- och byggnämnden
  • RN § 9 Strategisk plan och budget 2017-2019, Räddningsnämnden
  • Strategisk plan och budget 2017-2019 Räddningsnämnden
  • Investeringsbudget Strategisk plan och budget 2017-2019 Räddningsnämnden
   
 • 7.Integrationsarbetets finansiering efter remiss (KS 2014/430)
  Beslutsunderlag
  • KS § 116 Integrationsarbetets finansiering efter remiss
  • Tjänsteskrivelse integrationsarbetets finansiering efter remiss - rättad
  • KSAU § 125 Integrationsarbetets finansiering efter remiss
  • Bilaga satsningar - översikt 20160503
  • Revidering satsning jämlik rekrytering till jämlikt arbetsliv
  • Projekt Jobbskapande integration
  • KSAU § 44 Integrationsarbetets finansiering
  • BSN § 41 Integrationsmedel
  • Bilaga till BSN § 41 Skrivelse från Alliansen ang integrationsarbetet
  • SAN § 34 Integrationsarbetets finansiering
  • SAN tjänsteskrivelse Integrationsarbetets finansiering
  • UTN § 36 Yttrande i remiss från KS § 44 om integrationens finansiering
  • VON § 27 Remissyttrande över Integrationsarbetets finansiering
  • KFN §24, Remissyttrande - Integrationsarbetets finansiering
  • KFN Protokollsanteckning avseende punkten 6 Remissyttrande - Integrationsarbetets finansiering
   
 • 8.Fördelning av medel till följd av ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen (KS 2016/216)
  Beslutsunderlag
  • KS § 117 Fördelning av medel till följd av ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen
  • KSAU § 124 Fördelning av medel till följd av ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen
  • Tjänsteskrivelse fördelning av medel till följd av ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen
   
 • 9.Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med detaljplan för Hamnstaden Lidköping, etapp 2, Framnäs Strandpark (KS 2016/226)
  Beslutsunderlag
  • KS § 139 Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med detaljplan för Hamnstaden Lidköping, etapp 2, Framnäs Strandpark
  • KSAU § 146 Inriktningsbeslut om Framnäs Strandpark
  • Tjänsteskrivelse inriktningsbeslut för fortsatt arbete med detaljplan för Hamnstaden Lidköping, etapp 2, Framnäs Strandpark
  • Vision för Framnäs Strandpark, del av hamnstaden
   
 • 10.Uppdrag kring planläggning av område för nytt avloppsreningsverk (KS 2016/211)
  Beslutsunderlag
  • KS § 118 Uppdrag kring planläggning av område för nytt avloppsreningsverk
  • Tjänsteskrivelse detaljplan för nytt reningsverk
  • KSAU § 121 Information om detaljplan med anledning av lokaliseringen av nytt avloppsreningsverk
  • TSN § 36 Planuppdrag för ett nytt avloppsreningsverk
  • Lokaliseringsutredning
   
 • 11.Remiss av förslag till valkretsindelning Västra Götalandsregionen (KS 2016/232)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse remiss av förslag till valkretsindelning
  • Sammanträdesprotokoll från valnämnden
  • Regionsstyrelsen § 122 Förslag till valkretsindelning
   
 • 12.Gemensam säkerhetssamordnarfunktion inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) (KS 2015/408) Beslutsunderlag
  • KS § 119 Gemensam säkerhetssamordnarfunktion inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS)
  • KSAU § 123 Gemensam säkerhetssamordnarfunktion inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS)
  • Tjänsteskrivelse gemensam säkerhetssamordnarfunktion
  • Reglemente med markerade ändringar jämfört med räddningsnämndens version - Lidköping, Vara, Grästorp, Essunga, Nossebro
  • Avtal med markerade ändringar jämfört med räddningsnämndens version - Lidköping, Vara, Grästorp, Essunga, Nossebro
  • KS § 258 Samordnad säkerhetssamordnarfunktion
   
 • 13.Svar på motion (SD) ”Folkomröstning om ett nytt reningsverk” (KS 2016/196)
  Beslutsunderlag
  • KS § 120 Svar på motion (SD) ”Folkomröstning om ett nytt reningsverk”
  • KSAU § 122 Svar på motion (SD) ”Folkomröstning om ett nytt reningsverk”
  • Tjänsteskrivelse svar på motion om folkomröstning om ett nytt reningsverk
  • Motion (SD) om folkomröstning om ett nytt reningsverk
   
 • 14.Svar på motion (FP) angående att Purple Flag certifiera Lidköping (KS 2015/470)
  Beslutsunderlag
  • KS § 121 Svar på motion (FP) angående att Purple Flag certifiera Lidköping
  • KSAU § 127 Svar på motion (FP) angående att Purple Flag certifiera Lidköping
  • Tjänsteskrivelse svar på motion angående att Purple Flag certifiera Lidköping
  • Motion (FP) om Purple Flag certifiera Lidköping
   
 • 15.Svar på motion (FP) om projekt gällande bättre kosthållning (KS 2013/159)
  Beslutsunderlag
  • KS § 122 Svar på motion (FP) om projekt gällande bättre kosthållning
  • KSAU § 128 Svar på motion (FP) om projekt gällande bättre kosthållning
  • Tjänsteskrivelse svar på motion om projekt gällande bättre kosthållning
  • BSN § 21 Motion om projekt gällande bättre kosthållning
  • Motion (FP) om projekt gällande bättre kosthållning
   
 • 16.Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2016/187)
  Beslutsunderlag
  • KS § 129 Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
  • KSAU § 139 Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
   
 • 17.Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (KS 2016/130)
  Beslutsunderlag
  • KS § 132 Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
  • KSAU § 135 Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
  • Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
  • Förslag på reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
   
 • 18.Revidering av reglemente för barn- och skolnämnden (KS 2016/118)
  Beslutsunderlag
  • KS § 133 Revidering av reglemente för barn- och skolnämnden
  • KSAU § 136 Revidering av reglemente för barn- och skolnämnden
  • Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för barn- och skolnämnden
  • Förslag till reviderat reglemente för barn- och skolnämnden
   
 • 19.Inkomna motioner
   
 • 20.Entledigande och fyllnadsval 2016 (KS 2016/42)
   
 • 21.Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 20 juni 2016 (KS 2016/32)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna medborgarförslag per den 8 juni 2016
  • Medborgarförslag - Motionsspår i Stenhammar/Sjölunda
  • Medborgarförslag: Hundrastgård vid Ljungheds skjutbana
  • Medborgarförslag: Förbättra trafiksäkerheten på Majorsallén vid Lidåkers skola och förskola
  • Medborgarförslag: Löparspår vid Sjölunda
   
 • 22.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 20 juni 2016 (KS 2016/37)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse redovisning av besvarade medborgarförslag KF 20 juni
  2016
  • KFN § 29 Besvarande av medborgarförslag gällande idrottshallar
  • KS § 98 Svar på medborgarförslag om buggkvällar (KS 2015/496)
  • KS § 99 Svar på medborgarförslag om webbtjänst Skattekollen (KS 2016/153)
  • KS § 123 Svar på medborgarförslag - Lidköping borde vara den första kommunen i Sverige som provar medborgarlön (basinkomst)
  • KS § 124 Svar på medborgarförslag om utökad kollektivtrafik
  • KS § 125 Svar på medborgarförslag om anropsstyrd kollektivtrafik till Norra Härene och Saleby
  • KS § 126 Svar på medborgarförslag angående ansökan om deltävling i Melodifestivalen 2017
  • KS § 127 Svar på medborgarförslag sluta servera importerat kött
   
 • 23.Anmälningar KF 20 juni 2016 (KS 2016/27)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse anmälningar KF 20 juni 2016
  • Redovisning av partistöd 2015, Centerpartiet
  • Redovisning av partistöd 2015, Miljöpartiet
  • Redovisning av partistöd 2015, Sverigedemokraterna
  • Redovisning av partistöd 2015, Kristdemokraterna
  • Redovisning av partistöd 2015, Socialdemokraterna
  • Redovisning av partistöd 2015, Liberalerna
  • Redovisning av partistöd 2015, Vänsterpartiet
  • Redovisning av partistöd 2015, Moderaterna
  • KFN § 70 Upphävande av beslut gällande cykel och skatepark
   
 • 24.Övrigt, Avslutning
   
2016-05-30 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare
  Förslag till justerare: Katarina Sundberg (S) och Maria Edström (KD).
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) om lokaler för Barn & Skolas verksamhet (KS 2016/206)
  Beslutsunderlag
  • Interpellationssvar angående lokaler för Barn & Skolas verksamhet
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S) angående lokaler för Barn & Skolas verksamhet (kompletterad)
   
 • 6.Interpellationer och frågor
   
 • 7.Information om Skaraborgs kommunalförbund Vd Per-Olof Hermansson
   
 • 8.Servicedepå för järnvägstrafikens behov - ansvars och riskfördelning (KS 2015/165)
  Beslutsunderlag
  • KS § 84 Servicedepå för järnvägstrafikens behov – ansvars- och riskfördelning
  • KSAU § 90 Servicedepå för järnvägstrafikens behov – ansvars- och riskfördelning
  • Arrendeavtal servicedepå för järnvägstrafikens behov
   
 • 9.Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband (KS 2016/158)
  Beslutsunderlag
  • KS § 89 Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband
  • KSAU § 94 Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband
  • Tjänsteskrivelse - Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband
  • TSN § 14 Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband (TSN 2016/11)
  • Begäran om tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband
   
 • 10.Svar på motion (SD) om elevers möjlighet att nå de nationella målet (KS 2015/308)
  Beslutsunderlag
  • KS § 96 Svar på motion (SD) om elevers möjlighet att nå de nationella målet
  • KSAU § 102 Svar på motion (SD) om elevers möjlighet att nå de nationella målet
  • Tjänsteskrivelse - Svar på motion om elevers möjlighet att nå de nationella målet (KS 2015/308)
  • UTN § 102 Motion (SD), elevers möjlighet att nå de nationella målen
  • BSN § 179 Svar på motion (SD) om elevers möjlighet att nå de nationella målen (BSN 2015/866)
  • Motion (SD) för elevers möjligheter att nå de nationella målen
   
 • 11.Svar på motion (FP) gällande volontärsamordning i Lidköping (KS 2015/415)
  Beslutsunderlag
  • KS § 97 Svar på motion (FP) gällande volontärsamordning i Lidköping
  • KSAU § 103 Svar på motion (FP) gällande volontärsamordning i Lidköping
  • Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande volontärsamordning i Lidköping (KS 2015/415)
  • KFN § 16 yttrande över motion om volontärsamordning (KFN 2015/121)
  • SAN § 9 Yttrande över motion om bildandet av ett samordningsorgan för volontärtjänster i Lidköping (SAN 201/211)
  • VON § 8 Yttrande över motion om bildandet av ett samordningsorgan för volontärtjänster i Lidköping (VON 2015/221)
  • Motion (FP) volontärsamordning i Lidköping
   
 • 12.Ansökan kommunal borgen Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening (KS 2016/110)
  Beslutsunderlag
  • KS § 90 Ansökan kommunal borgen Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening
  • KSAU § 95 Ansökan kommunal borgen Häggesled vatten och avlopp ekonomisk förening
  • Tjänsteskivelse - Borgensansökan Häggesled vatten- och avloppsförening
  • Häggesled vatten och avlopp
  • Ansökan kommunal borgen Häggesleds vatten och avlopp ekonomisk förening
   
 • 13.Ansökan kommunal borgen ÖSS VA ekonomisk förening (KS 2016/190)
  Beslutsunderlag
  • KS § 91 Ansökan kommunal borgen ÖSS VA ekonomisk förening
  • KSAU § 96 Ansökan kommunal borgen ÖSS VA ekonomisk förening
  • Tjänsteskrivelse - Ansökan kommunal borgen ÖSS VA ekonomisk förening
  • Projektbeskrivning ÖSS avloppsprojekt anslutning av 300 hushåll
  • Budget 2015 för Örslösa -Söne- Skalunda VA ekonomisk förening
  • Protokoll styrelsemöte ÖSS VA ekonomisk förening 2015-08-24
  • Förvaltningsberättelse för ÖSS VA ekonomisk förening 2014
  • Förenklat årsbokslut för Örslösa Söne Skalunda Vattenförningen räkenskapsåret 2014
   
 • 14.Ansökan kommunal borgen Torpa vatten, avlopp och fiber ekonomisk förening (KS 2016/132)
  Beslutsunderlag
  • KS § 92 Ansökan kommunal borgen Torpa vatten, avlopp och fiber ekonomisk förening
  • KSAU § 97 Ansökan kommunal borgen Torpa vatten, avlopp och fiber ekonomisk förening
  • Tjänsteskrivelse - Ansökan kommunal borgen Torpa Vatten Avlopp och Fiber
  • Torpa Vatten och Fiber, projektbeskrivning
   
 • 15.Ansökan kommunal borgen Månslunda vatten, avlopp och bredband ekonomiska förening (KS 2016/189)
  Beslutsunderlag
  • KS § 93 Ansökan kommunal borgen Månslunda vatten, avlopp och bredband ekonomiska förening
  • KSAU § 98 Ansökan kommunal borgen Månslunda vatten, avlopp och bredband ekonomiska förening
  • Tjänsteskrivelse - Ansökan kommunal borgen Månslunda vatten, avlopps och bredbands ekonomiska förening
  • Ansökan om kommunal borgen från Månslunda vatten, avlopp och bredband ekonomiska förening
  • Kostnadskalkyl Månslunda vatten, avlopps och bredbands ekonomiska förening
  • Förslag till affärssamarbete mellan Månslunda vatten, avlopps och bredbands ekonomiska förening och Nordea
  • Beslutsprotokoll fört vid Månslunda vatten, avlopps och bredbands ekonomiska förening 2016-02-23
   
 • 16.Ekonomisk slutredovisning – Cirkulationsplats Jungmansgatan (KS 2016/146)
  Beslutsunderlag
  • KS § 94 Ekonomisk slutredovisning – Cirkulationsplats Jungmansgatan
  • KSAU § 99 Ekonomisk slutredovisning – Cirkulationsplats Jungmansgatan
  • Tjänsteskrivelse - Ekonomisk slutredovisning av cirkulationsplats Jungmansgatan
  • SBN § 29 Ekonomisk slutredovisning av cirkulationsplats Jungmansgatan
   
 • 17.Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2015 (KS 2016/169)
  Beslutsunderlag
  • KS § 100 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2015
  • KSAU § 105 Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2015
  • Tjänsteskrivelse - Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2015
  • Protokoll Samordningsförbundet Västra Skaraborg 25 februari 2016
  • Årsredovisning 2015 undertecknad Samordningsförbundet Västra Skaraborg
  • Revisionsberättelse för år 2015
  • Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2015
   
 • 18.Inkomna motioner
   
 • 19.Entledigande och fyllnadsval 2016 (KS 2016/42)
   
 • 20.Redovisning av inkomna medborgarförslag per den 17 maj 2016 (KS 2016/32)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse - Redovisning av inkomna medborgarförslag KF 30 maj 2016
  • Medborgarförslag: Övergångsställe över Härenevägen vid Ljunghed och Majåker (KS 2016/201)
  • Medborgarförslag: Undergång Sjölundavägen (KS 2016/209)
  • Medborgarförslag: Personal under tjänstgöring inom kommunens verksamhet, förskola och pedagogisk omsorg, skall bära namnbricka med kommunens logotyp/namn/arbetsplats/arbetsuppgift (KS 2016/210)
  • Medborgarförslag : Cykelställ vid Sjölunda busshållplats (KS 2016/217)
  • Medborgarförslag : Förslag på användande rörelsesensorer för minskad elförbrukning i kommunens lokaler (KS 2016/228)
  • Medborgarförslag: Cykelställ på busshållplatsen vid Storeberg (KS 2016/230)
   
 • 21.Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 30 maj 2016 (KS 2016/36)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse - Redovisning av besvarade medborgarförslag KF 30 maj 2016
  • SBN § 56 Svar på Medborgarförslag: Gatubelysning sträckan Mellby kyrka till Mellby fotbollsplan
  • BSN § 38 Svar Medborgarförslag: Barnens trädgård
   
 • 22.Anmälningar KF 30 maj 2016 (KS 2016/26)
  Beslutsunderlag
  • Tjänsteskrivelse - Anmälningar KF 30 maj 2016
  • VON 2016/110 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Ej verkställda beslut, Social och arbetsmarknad
   
 • 23.Övrigt, Avslutning
   
2016-04-25 18:15

Kommunfullmäktige

Dagordning

 • Välkomna!
   
 • 1.Upprop
   
 • 2.Val av justerare, Ärendet i korthet: Förslag på justerare: Lena O Jenemark (S) och Christian Poucette (M).
   
 • 3.Godkännande av dagordning
   
 • 4.Allmänhetens frågestund
   
 • 5.Interpellationer och frågor
   
 • 6.Budgetväxling anslag för kultur- och porslinsfestival (KS 2016/162)
  Beslutsunderlag
  • KS § 57 Budgetväxling anslag för kultur- och porslinsfestival
  • Tjänsteskrivelse - Budgetväxling anslag för kultur- och porslinsfestival
   
 • 7.Begäran om tilläggsanslag för extra ferieplatser 2016 (KS 2016/100)
  Beslutsunderlag
  • KS § 60 Begäran om tilläggsanslag för extra ferieplatser 2016
  • KSAU § 65 Begäran om tilläggsanslag för extra ferieplatser 2016
  • Tjänsteskrivelse - Begäran om tilläggsanslag för extra ferieplatser 2016
  • UTN § 4 Begäran om tilläggsanslag för extra feriearbetsplatser